Nieuws per tag ...

 • Arbeidsmarktcijfers zorgpersoneel door ActiZ herkent

  Er is nog veel werk te verzetten om iedereen die geïnteresseerd is in een baan in de zorg, ook de kans te geven om kennis te laten maken met de zorg

 • Artikel 12.2 CAO VVT is gewijzigd!

  Eerder hebben wij u bericht dat de CAO VVT algemeen verbindend is verklaard.

 • Behoefte aan meer opleidingsplaatsen GZ-psychologen

  Dit jaar worden er minder gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen beschikt dan in 2019

 • Bekostiging en contractering verpleeghuiszorg moet eenvoudiger

  De toegang tot verpleeghuiszorg staat onder druk en daarmee ook de kwaliteit en betaalbaarheid

 • Belangrijke rol voor digitale platforms

  Hoe kunnen digitale platforms helpen om personeelsschaarste in de ouderenzorg tegen te gaan?

 • Belangrijke wijzigingen voor wijkverpleging

  De nieuwe werkwijze is een mooie kans voor alle partijen om de administratielasten te verlichten.

 • Beleidsregels CIZ Wlz 2020 bekend

  In de Wlz-beleidsregels is nu de grondslag ‘psychische stoornis’ opgenomen

 • Beroepsprofiel voor verpleegkundig specialist vernieuwd

  Vanaf 1 januari 2020 wordt de VS (verpleegkundig specialist) in twee specialisaties ingedeeld

 • Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 ondertekend

  Woensdag 28 juni is het Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 ‘Bouwen aan kwaliteit’ ondertekend door ActiZ, BTN, PFN, V&VN, ZN en het ministerie van VWS.

 • Beter leven voor de cliënt door goede mondzorg

  De richtlijn mondzorg kijkt ook naar de multidisciplinaire samenwerking rondom mondzorg in de verpleeghuiszorg

 • Beter voorkomen dan genezen, griepvaccinatie voor zorgpersoneel

  ActiZ adviseert haar leden om medewerkers goed voor te lichten over de gevolgen van griep en om vaccinatie te stimuleren

 • Betere dialoog zorgkantoren

  Een aanzienlijk deel van de zorgorganisaties heeft onvoldoende/geen afspraken over behandeling kunnen maken, terwijl cliënten daar wel recht op hebben en behandeling nodig is

 • Bezoek verpleeghuis versoepeld

  Elk van de op 25 mei startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit tot een plan

  Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de Tweede Kamer. De Jonge maakte bekend dat tussen 25 mei en 15 juni alle verpleeghuizen die aan de randvoorwaarden voldoen onder voorwaarden weer bezoek kunnen toelaten. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een geactualiseerde versie van de handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.

  Samen verantwoordelijk
  De handreiking die partijen hebben gemaakt voorziet in een weloverwogen aanpak, waarbij de risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk blijven. De veldpartijen vinden het belangrijk om samen te zoeken naar de juiste balans tussen het voorkomen van besmetting en verspreiding aan de ene kant en het bieden van perspectief en kwaliteit van leven van bewoners aan de andere kant.

  Handreiking
  Op vrijdag 8 mei hebben de veldpartijen een eerste gezamenlijke handreiking gepubliceerd. In de geactualiseerde versie wordt meer perspectief geboden over de verschillende fases van versoepeling. De ervaringen van de 26 verpleeghuislocaties die 11 mei waren gestart zijn gebruikt bij aanpassing van de handreiking.

  Plan per locatie
  Elk van de op 25 mei startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit tot een plan. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de verpleegkundig advies raad (VAR/PAR) en de regiebehandelaren. De handreiking helpt verpleeghuizen om dit te doen. De handreiking bevat de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen.

  Verdere verruiming
  De voorwaarden voor bezoek gelden tot 15 juli. Pas na die datum is een verdere versoepeling van de bezoekregeling mogelijk. De partijen betrokken bij de handreiking zijn niet gelukkig met de datum van 15 juli. De partijen pleiten er voor om bij een verdere versoepeling van de bezoekregeling niet vast te houden aan een harde datum. Zorgorganisaties zouden samen met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de VAR/PAR en de regiebehandelaren zelf moeten kunnen beoordelen wanneer verdere versoepeling mogelijk is zolang zij zich houden aan de in de handreiking geschetste randvoorwaarden.

 • Bezuinigingen in wijkverpleging onacceptabel

  Bezuinigingen in de wijkverpleging is volgens ActiZ onacceptabel. Ze roepen het kabinet juist op te investeren in goede wijkverpleegkundige zorg

 • BIG-nummer moet actief bekend gemaakt worden

  De berichtgeving heeft tot grote verontwaardiging geleid in het veld

 • Bij preventie meer aandacht nodig voor sociaal domein

  De bredere context mag niet uit het oog worden verloren

 • Blijvende investering ouderenzorg in Troonrede

  Dit jaar is een markant keerpunt voor wat betreft de ouderenzorg.

 • Breed debat over toekomst van de zorg

  De Kamerleden stonden stil bij de gevolgen van de vergrijzende samenleving en de impact van het coronavirus 

 • Buurtcirkel voor ouderen draait succesvol

  In Ridderkerk bestaat sinds kort een Buurtcirkel specifiek voor ouderen.

 • CAO VVT 2016-2018 is algemeen verbindend verklaard!

  De Minister van SZW heeft op 27 juli 2017 het besluit genomen tot algemeen verbindend verklaring (AVV) van de CAO VVT 2016-2018.