Nieuws per tag ...

 • 'Van landelijk naar lokaal'

  Kunnen landelijke patiëntenorganisaties belangenbehartiging  organiseren in een tijd  waarin veel taken overgaan naar lokale instellingen.

 • Actualisatie handreikingen Bezoek en logeren en Dagbesteding

  Op basis van de geleerde lessen van de eerste corona-golf wil de sector zich vooral richten op (lokaal) maatwerk

 • Bezoek verpleeghuis versoepeld

  Elk van de op 25 mei startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit tot een plan

  Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de Tweede Kamer. De Jonge maakte bekend dat tussen 25 mei en 15 juni alle verpleeghuizen die aan de randvoorwaarden voldoen onder voorwaarden weer bezoek kunnen toelaten. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een geactualiseerde versie van de handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.

  Samen verantwoordelijk
  De handreiking die partijen hebben gemaakt voorziet in een weloverwogen aanpak, waarbij de risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk blijven. De veldpartijen vinden het belangrijk om samen te zoeken naar de juiste balans tussen het voorkomen van besmetting en verspreiding aan de ene kant en het bieden van perspectief en kwaliteit van leven van bewoners aan de andere kant.

  Handreiking
  Op vrijdag 8 mei hebben de veldpartijen een eerste gezamenlijke handreiking gepubliceerd. In de geactualiseerde versie wordt meer perspectief geboden over de verschillende fases van versoepeling. De ervaringen van de 26 verpleeghuislocaties die 11 mei waren gestart zijn gebruikt bij aanpassing van de handreiking.

  Plan per locatie
  Elk van de op 25 mei startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit tot een plan. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de verpleegkundig advies raad (VAR/PAR) en de regiebehandelaren. De handreiking helpt verpleeghuizen om dit te doen. De handreiking bevat de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen.

  Verdere verruiming
  De voorwaarden voor bezoek gelden tot 15 juli. Pas na die datum is een verdere versoepeling van de bezoekregeling mogelijk. De partijen betrokken bij de handreiking zijn niet gelukkig met de datum van 15 juli. De partijen pleiten er voor om bij een verdere versoepeling van de bezoekregeling niet vast te houden aan een harde datum. Zorgorganisaties zouden samen met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de VAR/PAR en de regiebehandelaren zelf moeten kunnen beoordelen wanneer verdere versoepeling mogelijk is zolang zij zich houden aan de in de handreiking geschetste randvoorwaarden.

 • Digitale toegankelijkheid is digitale informatie voor iedereen

  Digitale toegankelijkheid gaat over toegang tot digitale informatie en diensten voor iedereen

 • Europese LIFE-IP subsidie toegekend om Nederland klimaatbestendiger te maken

  Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de betrokken organisaties investeren in klimaatadaptatie en hun kennis daarover vergroten

 • Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid

  Handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd door VWS

 • Gezondheidseffecten omgevingsgeluid

  Op dit moment wordt de Europese Geluidrichtlijn herzien

 • Handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’ is vernieuwd

  De handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’ helpt patiënt het gesprek aan te gaan over zorg in de laatste levensfase

 • Handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona

  De verwachting is dat de nieuwe handreiking begin september 2020 gepubliceerd zal worden

 • Handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona aangepast

  De focus ligt in de nieuwe handreiking op de bredere context van sociale contacten

 • Handreiking Lokale Inclusie Agenda klaar voor gebruik

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om inwoners met een beperking te betrekken bij te plannen door met hen in gesprek te gaan

 • Kindermishandeling ernstig maatschappelijk probleem

  Kindermishandeling is een maatschappelijk probleem dat diepe en langdurige impact heeft op slachtoffers

 • Loketten aanvraag zorgbonus 2021 open

  De aanvraagloketten bij DUS-I en de SVB voor deze zorgbonus 2021 zijn vanaf 15 juni geopend

 • Meer maatwerk bezoek verpleeghuizen

  Uitbreiding van bezoekmogelijkheden is belangrijk voor bewoners en naasten

 • Met opstellen wilsverklaring helpt een wegwijzer

  Met een wilsverklaring bepaal je wie beslist over zorg en behandeling als je dat zelf niet meer kunt