(advertentie)

HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg

Na een zorgvuldig verkenningsproces, deelt Haaglanden Medisch Centrum (HMC) donderdag 24 januari haar koers voor de toekomst. Het uitgangspunt is kwalitatief hoogwaardige zorg voor de inwoners van de regio Haaglanden, nu en in de toekomst. Deze koers zal HMC in dialoog met alle belanghebbenden intern en extern toetsen op draagvlak. De zorgen en suggesties die daaruit naar voren komen zullen zorgvuldig worden gewogen. Daarna vindt besluitvorming plaats in overleg met de medezeggenschapsorganen.

HMC Westeinde blijft, als ziekenhuis met één van de grootste spoedeisende-hulpafdelingen (SEH) van Nederland, hét centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg. Uiterlijk 2024 zal de planbare zorg van HMC Bronovo worden verplaatst naar HMC Antoniushove. HMC Antoniushove wordt daarmee de locatie voor oncologie én planbare zorg. De poliklinische zorg zal vanaf dat moment worden aangeboden in HMC Westeinde en HMC Antoniushove. HMC Bronovo zal dan als ziekenhuis in de huidige vorm sluiten. HMC gaat met alle belanghebbenden en de zorgpartners een innovatief concept ontwikkelen ten behoeve van de zorg voor chronische patiënten en kwetsbare ouderen dichtbij in de wijk.

In dialoog met de omgeving
De komende tijd zal de nieuwe koers voor de toekomst van HMC worden getoetst op (maatschappelijk) draagvlak en verder worden uitgewerkt met in- en externe vertegenwoordigers. Zo worden inwoners uit de omgeving van alle HMC-locaties en omliggende gemeenten uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Aansluitend zullen aan dialoogtafels verdiepende gesprekken worden gevoerd met betrokken zorgverleners in de regio Haaglanden, vertegenwoordigers van gemeenten, wijkverenigingen en zorgverzekeraars. Met aandacht voor alle adviezen en suggesties die hieruit voortkomen en in afstemming met de formele medezeggenschapsorganen zal vervolgens een besluit over de nieuwe koers van HMC worden genomen. Toekomstige verplaatsingen van zorg tussen HMC-locaties communiceren we tijdig aan patiënten, inwoners en verwijzers.

Compleet zorgaanbod dichtbij én in het ziekenhuis
De ziekenhuiszorg in Nederland staat voor grote uitdagingen wat betreft de betaalbaarheid en toegankelijkheid van goede zorg. De veranderende zorgvraag door de vergrijzing, de verandering van zorg als gevolg van technologische innovaties, een toename aan chronische zorg, een tekort aan gespecialiseerd zorgpersoneel en de 0%-volumegroei voor ziekenhuizen vanaf 2022 vergroten de druk op de ziekenhuiszorg. Daartegenover staat dat de snelle vooruitgang op het gebied van preventie, medische zorg, innovaties in geneesmiddelen- en medische technologie ook kansen biedt. Ook kan steeds meer zorg thuis worden verleend door nieuwe toepassingen van eHealth. Hiervoor zijn investeringen nodig, waarvoor HMC met de nieuwe koers ruimte wil maken.
Deze ontwikkelingen vragen om een lange termijn visie, thematische concentratie van zorg en optimale inzet van gespecialiseerd personeel binnen ziekenhuizen. In lijn met die ontwikkelingen organiseert HMC de zorg dichtbij waar het kan en centraal in een ziekenhuis waar nodig, conform het Hoofdlijnenakkoord. De nieuwe koers van HMC voor de toekomst is erop gericht om goede zorg in de Haagse regio nu en in de toekomst haalbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Zorgvuldige en gefaseerde verplaatsing van zorg
De nieuwe koers van HMC houdt in dat het zorgaanbod gefaseerd opnieuw wordt vormgegeven. HMC blijft de zorg bieden die het nu ook al biedt, door de voor de patiënt vertrouwde zorgverlener. Op HMC Bronovo wordt medio 2019 de klinische planbare zorg geconcentreerd. HMC Bronovo wordt daarmee een weekziekenhuis dat van maandag tot en met vrijdag open is en in het weekend gesloten. Ook kunnen patiënten hier terecht voor polikliniekbezoeken, zoals dat nu ook het geval is, net als in HMC Westeinde en in HMC Antoniushove. In overleg met de huisartsen en andere direct betrokkenen wordt een keuze gemaakt om de huisartsenpost (HAP) op HMC Bronovo te houden of te verplaatsen naar een andere goed toegankelijke locatie. Alle acute zorgfuncties, inclusief de zorg voor moeder en kind worden medio 2019 in HMC Westeinde geconcentreerd. In samenspraak met betrokkenen wordt zorg voor kwetsbare ouderen en chronische patiënten in Den Haag Noord/Oost (het verzorgingsgebied van HMC Bronovo) opnieuw ingericht, dichtbij de burger. Op dat moment - tussen 2022 en 2024 - zal de poliklinische en planbare zorg worden verplaatst naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde, waarna HMC Bronovo als ziekenhuis in de huidige vorm zal worden gesloten.

Centrum voor acute en hoogcomplexe zorg
HMC Westeinde blijft het centrum voor acute en hoogcomplexe zorg voor de regio, waaronder in het bijzonder traumatologie (level 1 traumacentrum), neurochirurgie en neurovasculaire zorg. Nu al beschikt HMC Westeinde over een van de grootste SEH’s van Nederland, waar 24/7 spoedeisende zorg wordt geleverd en medisch specialisten in de piekuren aanwezig zijn. In 2019 wordt in HMC Westeinde een hoogwaardige tijdelijke huisvesting voor het Moeder en Kind Centrum gerealiseerd. Tevens wordt de beddencapaciteit met circa 80 bedden uitgebreid om de acute zorg afkomstig uit HMC Bronovo onder te brengen. Verder zal het aantal parkeerplaatsen op het terrein van HMC Westeinde van 555 naar minimaal 750 plekken worden uitgebreid. Direct aansluitend aan de concentratie van de acute zorg start een grootschalige renovatie/vernieuwing van locatie HMC Westeinde, waaronder een vernieuwing van alle verpleegafdelingen en de Intensive Care (IC). Ook zal dan eventueel verdere uitbreiding van de SEH en het OK-complex plaatsvinden. Het Moeder en Kind Centrum zal dan ook een definitieve plek krijgen in HMC Westeinde.

Top Oncologische Zorg en Onderscheidende Planbare Zorg
HMC Antoniushove zal de bestaande samenwerking met LUMC op het gebied van oncologie verder uitbouwen. Daarnaast zullen er diverse aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden, waaronder uitbreiding van bedden en operatiekamers (OK’s), maar ook de poliklinieken om uiterlijk 2024 plaats te bieden aan het centrum voor planbare zorg, zoals dat dan overkomt vanuit HMC Bronovo. In dit centrum voor planbare zorg zal dan de zorg op onderscheidende manier, met een hoog serviceniveau, worden gecontinueerd.

Organisatorisch
Met de voorgenomen koers zet HMC in op optimale inzet van (gespecialiseerd) medisch en verpleegkundig personeel. Bij deze groep zal naar verwachting door alle veranderingen geen boventalligheid optreden. Voor alle medewerkers geldt het uitgangspunt dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden.

Medezeggenschap
Deze koers naar de toekomst is besproken met de verschillende adviesorganen binnen HMC: de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad en de medische staf. Binnen deze organen bestaat draagvlak om de stap van de omvorming van HMC Bronovo tot weekziekenhuis te maken en is er steun om de richting van ziekenhuiszorg op twee locaties verder uit te werken. De medezeggenschapsorganen benadrukken dat voor de verdere uitwerking een zorgvuldig proces moet worden gevolgd met interne en externe partijen. De patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg, voor zowel patiënt als personeel dienen in de uiteindelijke plannen te zijn gewaarborgd.

Renée Barge heeft in goed overleg met de raad van toezicht besloten om per 15 januari terug te treden als lid van de raad van bestuur. Ze zal nog tot 1 augustus als adviseur aan HMC verbonden blijven. De raad van toezicht zal op korte termijn zorgdragen voor een adequate opvolging in de raad van bestuur om samen met voorzitter Paul Doop en lid van de raad van bestuur Cees Sterk, verder te bouwen aan een toekomstbestendig HMC.

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op het speciale deel ‘Toekomst HMC’ op onze website:  www.haaglandenmc.nl/toekomst

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : HMC
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.haaglandenmc.nl/nieuws/hmc-kiest-koers-voor-de-toekomst-1
Originele titel: HMC kiest koers voor de toekomst
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2019-01-24

Relevante artikelen ...

Fit4Surgery in het hele ziekenhuis beschikbaar Het Fit4Surgery-programma bestaat uit fysieke training, voeding, mentale begeleiding en het stoppen met roken en alcohol Patiënten in een zo goed mog... Ziekenhuis Mon, 28 Jun 2021, 12:29:36
NVPC maakt zich zorgen over toename aantal cosmetische ingrepen in buitenland Zelfs in coronatijd melden zich wekelijks meerdere patiënten, nadat zij in het buitenland behandeld zijn De Nederlandse Vereniging voor Plastische Ch... Ziekenhuis Mon, 05 Apr 2021, 09:08:52
Effectiviteit kankertherapie kan beter Ziekenhuisapotheker houdt protocollen voor chemo’s tegen het licht en bespaart miljoenen Internist-oncoloog Stefan Sleijfer en ziekenhuisapotheker Ro... Ziekenhuis Mon, 29 Mar 2021, 08:48:54
Oppassen voor "avocadoletsels" De NVPC roept Nederlandse supermarkten en producenten op om de ‘ontpit-instructie’ bij avocado’s aan te passen Plastisch chirurgen worden steeds vake... Ziekenhuis Wed, 09 Dec 2020, 08:49:49
Toekomstbestendige ziekenhuiszorg Het LUMC krijgt de ruimte zich te focussen op hoog complexe patiëntenzorg, onderzoek en innovaties Sinds 1 augustus krijgen inwoners van de regio Lei... Ziekenhuis Tue, 04 Aug 2020, 15:22:38
Regionale ziekenhuizen delen hun calamiteitenrapportages Door de open houding van de 28 SAZ-ziekenhuizen kan het Nivel onderzoek en praktijk op een goede manier verbinden Alle 28 regionale ziekenhuizen vere... Ziekenhuis Wed, 23 Oct 2019, 10:26:53