Gedragscode / huisregels voor bezoekers ZorgPortaal.nl netwerk.

1) Datum en versie.
Deze gedragscode omvat versie 1.1 en is voor het eerst gepubliceerd op 27 september 2015 en voor het laatst aangepast en vervangen op 24 maart 2017.

2) Wat is het doel van deze gedragscode?
Deze gedragscode geeft inzicht in de voorwaarden m.b.t. het gebruik van het ZorgPortaal.nl netwerk door gebruikers van het ZorgPortaal.nl netwerk. Niet alle situaties zijn te voorzien en deze gedragscode omschrijft de belangrijkste punten in duidelijke taal.

Enig  respect voor derden, de wettelijke bepalingen, ons merk en de eigendommen van CNH en partners staan centraal binnen deze gedragscode. U bent uiteindelijk onze gast die gratis gebruik kan maken van onze diensten, vaak mogelijk dankzij de inzet van onze vrijwilligers en partners. Graag ontvangen wij feedback die deze gedragscode wederzijds kan verbeteren.

3) Wie zijn deze bezoekers / gebruikers?
Iedereen die gebruik maakt van het ZorgPortaal.nl netwerk en/of onze diensten valt onder de groep bezoekers en/of gebruikers. Waar binnen deze gedragscode gesproken wordt over gebruikers en bezoekers worden ook de geregistreerde bezoekers bedoeld, mits anders aangegeven.

4) Wat is het ZorgPortaal.nl netwerk? 
Het ZorgPortaal.nl netwerk bestaat uit enkele websites zoals zorgportaal.nl, zorg.nl, zorgkrant.nl, en zorgjob.nl, aangevuld met een groot aantal verwijzende domeinnamen zoals zorgforum.nl, zorgthema.nl, etc. Daarnaast versturen wij periodiek enkele nieuwsbrieven per e-mail. Tevens maken wij gebruik van de voornaamste sociale media zoals Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter.

Het ZorgPortaal.nl netwerk wil geen content ontwikkelen en fungeert als online facilitator en “doorgeefluik” voor de doelgroepen van organisaties, professionals en belangstellenden m.b.t. de Nederlandse zorg en welzijnssector. 

5) Van wie is het ZorgPortaal.nl netwerk.?
ZorgPortaal.nl is een product van de stichting Care Net Holland (CNH), gevestigd aan de Molenstraat 164, 2681 BW Monster. CNH staat bij de k.v.k. ingeschreven onder nummer:

Binnen deze overeenkomst is CNH ook aangegeven als “beheerder”.

6) Wie mag gebruik maken van het ZorgPortaal.nl netwerk en/of zich registreren als geregistreerde gebruiker?
Het ZorgPortaal.nl netwerk staat open voor iedereen. Het registeren als gebruiker is mogelijk als aspirant zorgprofessional, professional en als mantelzorger of belangstellenden. 

Het is uitsluitend toegestaan om u als zorgprofessional te registeren indien u werkzaam bent  binnen de Nederlandse zorg- en/of welzijnssector. Daarnaast beschikt de zorgprofessional over een relevant en geldig diploma. 

Het is uitsluitend toegestaan om u als aspirant zorgprofessional te registeren indien u op het moment van registeren een erkende en relevante opleiding volgt binnen de Nederlandse zorg- en/of welzijnssector.

Het is uitsluitend toegestaan om u te registeren als een vertegenwoordiger van een organisatie indien u door de organisatie geautoriseerd bent om de organisatie binnen het ZorgPortaal.nl netwerk te vertegenwoordigen, content te plaatsen en diensten af te nemen.  Zie hiervoor ook de gedragscode voor organisaties.

Mantelzorgers en belangstellenden worden uitgenodigd om zich te registeren binnen de groep “mantelzorgers en belangstellenden”.

7) Registratie als gebruiker
Indien u zich registreert als gebruiker van het ZorgPortaal dan bent u verplicht om het registratie formulier naar waarheid in te vullen. Het gebruiken van wettelijk beschermde titels zoals die van arts, verpleegkundige, psycholoog, etc. is alleen toegestaan indien u daadwerkelijk beschikt over geldige en relevante diploma’s, zoals bepaald door de wetgever en/of beroepsorganisaties. De beheerder heeft het recht om registraties te controleren aan de hand van o.a. het BIG register. De beheerder heeft het recht om registraties zonder opgaven van reden te weigeren, de doelgroep te veranderen en/of de registratie te verwijderen.

8) Gebruik van wachtwoorden.
Tijdens het registeren kiest u zelf een wachtwoord en deze kunt u op ieder gewenst moment wijzigen. Uw wachtwoord is strikt persoonlijk, uniek en niet eenvoudig te “raden” door derden. U mag uw wachtwoord nooit afgeven aan derden, ook geen helpdesk. Bij eventueel twijfel van misbruik neemt u zo spoedig als mogelijk contact op met de helpdesk van ZorgPortaal.nl. Wees u ervan bewust dat derden met uw accountgegevens veel schade aan kunnen richten aan uw en ons merk!

9) Zijn er eventuele kosten?
De registratie als aspirant professional, professional en mantelzorger is gratis. Op dit moment levert CNH geen betaalde diensten aan particulieren. Wel zijn binnen het ZorgPortaal.nl netwerk  geregistreerde organisaties in de gelegenheid om diensten te verkopen aan bezoekers. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan producten binnen de winkel of opleidingendatabank. Deze diensten vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de betrokken organisatie en buiten de aansprakelijkheid van CNH.

10) Melden van ongewenst gedrag van medebezoekers en/of organisaties.
Rondom het ontvangen van spam, ongepaste en ongewenste reacties, het niet leveren van overeengekomen diensten door organisaties, etc. heeft u de gelegenheid om deze te melden aan de helpdesk van het ZorgPortaal.nl netwerk. De beheerder zal vervolgens een eigen onderzoek instellen en naar eigen inzicht eventueel passende maatregelen nemen. Hierover is geen discussie mogelijk.

11) Mag ik alles plaatsen?
Nee… de door u geplaatste informatie moet relevant zijn voor onze doelgroep. Daarnaast is niet toegestaan om materiaal zoals foto’s, video’s, reacties, persberichten, evenementen, vacatures, etc. te plaatsen die ingaan tegen de Nederlandse wetgeving en in het bijzonder het copyright en de auteursrechten.

Ook het plaatsen van materialen die onnodig of overmatig kwetsend zijn voor derden en/of nadelig zijn voor de stichting Care Net Holland en haar partners is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

De beheerder heeft het recht om aangeboden materialen zonder opgaven van reden te verwijderen, wijzigen en/of een functionaliteit tijdelijk of structureel te blokkeren. De beheerder heeft het recht om de aangeboden content binnen meerdere kanalen te publiceren. Vanzelfsprekend mag uw content niet schadelijk zijn voor ons systeem en/of onze bezoekers. Hierbij moet u denken aan virussen, mallware, etc. binnen uw content, websites, etc.

Er is geen mogelijkheid om hierover in discussie of beroep te gaan.

Indien u twijfelt over de afkomst van uw content dan is het plaatsen niet toegestaan!.

12) Mag ik alles zeggen?
Nee… deze gedragscode geeft verschillende beperkingen als het gaat om reclame, geneesmiddelen, medische adviezen, de wetgever, etc.


Het spreekt bijna voor zich maar … discriminatie, het beschadigen of beledigen van personen en merken is in geen enkele situatie toegestaan. Uiteindelijk verwachten wij van zorgprofessionals en onze gebruikers dat zij enig respect hebben voor de mening van derden en zij in staat zijn om vooral opbouwende feedback te gebruiken.

Bezoekers zijn op de meeste plaatsen in de gelegenheid om “ongewenste reacties” te melden aan de beheerder. Uiteindelijk bepaald de beheerder en/of de Nederlandse wetgever wat wel en niet toegestaan is. Hierover is geen discussie mogelijk.

De beheerder heeft het recht om reacties te verwijderen, te verplaatsen en/of te muteren. Alleen bij mutaties zal de beheerder hiervan bericht geven en heeft de aanbieder de mogelijkheid om de reactie te verwijderen. De beheerder heeft het recht om gebruikers definitief of tijdelijk te verwijderen en/of te blokkeren op IP adres.

13) Uw privacy
Wij hechten veel belang aan uw privacy en willen u niet de illusie geven dat uw privacy bij ons voor 100% veilig is. Graag attenderen wij op de onvoorziene risico’s en uw eigen aandeel!. Helaas laat de praktijk zien dat zelfs de best beveiligde systemen niet veilig zijn en dat er onverwacht altijd situaties kunnen ontstaan die uw privacy in gevaar brengen, denk hierbij aan hackers, virussen, menselijke fouten, etc.

Daarnaast hebt u voor een belangrijk deel uw privacy in eigen hand. Zo kan u in veel situaties zelf bepalen wie toegang krijgt tot de door u aangeboden informatie. Als u bijvoorbeeld een foto plaatst dan kunt u aangeven welke gebruikersgroepen deze foto wel/niet mag zien. Als u bijvoorbeeld een blog of een reactie plaatst binnen een openbaar formulier dan is deze in de regel toegankelijk voor alle bezoekers.

Wees u er altijd van bewust dat er risico’s bestaan en denk na voordat u privacy gevoelige informatie plaatst!

CNH heeft een inspanningsverplichting om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen maar zoals aangeven zijn er overmacht situaties en menselijke fouten denkbaar. Uitdrukkelijk benadrukken wij dat het uitwisselen van gepersonaliseerde patiënten informatie niet is toegestaan en het uitwisselen van persoonlijke informatie voor eigen risico is. CNH en haar partners zijn niet aansprakelijk voor eventuele schaden die ontstaat door het “schenden” van uw privacy en/of  auteursrechten. Lees meer over uw privacy ...

14) Het gebruik van cookies
De wetgever heeft bepaald dat u vooraf toestemming moet geven voor het gebruik van bepaalde cookies. Cookies hebben zowel voordelen als nadelen. Cookies zijn kleine bestanden die websites op uw computer plaatsen. Dankzij deze bestanden kan een website u herkennen en weet deze bijvoorbeeld of u wel of niet ingelogd bent. Daarnaast kan via een cookie bepaald worden welke advertenties u al gezien hebt, etc. Zonder cookies zal het ZorgPortaal.nl netwerk, vooral voor geregistreerde bezoekers, niet optimaal functioneren.

Het gebruik van cookies is afzonderlijk geregeld binnen onze cookie verklaring, hier te vinden.

15) Verwijderen van (de door) uw geplaatste content.
In de veel situaties bent u in staat om de door u aangeboden content op ieder gewenst moment te wijzigen en/of te verwijderen. In situaties waar de door u aangeboden  content is doorgeplaatst naar derden, zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter, zal deze content niet volledig van het Internet verwijderd worden en is het muteren afhankelijk van de medewerking van derden. In situaties waar de door u aangeboden content een geïntegreerd onderdeel vormt, zoals bijvoorbeeld een discussie of een thema, kan het muteren en/of verwijderen van de door u aangeboden content te ingrijpend zijn voor het geheel en geweigerd worden. Dit ter beoordeling van de beheerder.   

16) Verwijderen van uw account.
Op verzoek is de beheerder in staat om uw account definitief te verwijderen uit ons systeem. U stuurt hiervoor een verzoek per e-mail, vanaf het door uw geregistreerde e-mail adres, aan de beheerder. Beschikt u niet meer over dit e-mail adres, dan uw echte + gebruikersnaam vermelden. Accounts worden in de regel binnen 1 tot 3 werkdagen verwijderd.

17) Reclame uitingen binnen uw content?
Het is bezoekers niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke instemming van de beheerder (primair) reclame te maken voor diensten, merken en producten via het ZorgPortaal.nl netwerk. Een uitzondering betreft een bronvermelding of een relevante verwijzing. Daarnaast is reclame toegestaan binnen onderdelen waar duidelijk is aangegeven dat reclame mogelijk is, zoals de V&A groep “oproepen, enquêtes, etc.”. Voor geregistreerde en erkende vertegenwoordigers van organisaties gelden andere voorwaarden, aangegeven binnen de gedragscode voor organisaties.

18) Reclame voor geneesmiddelen.
Het is niet toegestaan om binnen de openbare onderdelen reclame te maken voor geneesmiddelen, zoals geregeld binnen de geneesmiddelenwet. Binnen de gesloten onderdelen is dit uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.

19) Het publiceren van medische content en/of beantwoorden van patiënt. georiënteerde vragen.
Uitsluitend BIG geregistreerde en bekwame professionals zijn bevoegd om binnen het ZorgPortaal.nl netwerk medische adviezen te geven aan zorgvragers. Standaard worden zorgvragers verwezen naar de eigen huisarts en/of behandelaar. Om de privacy te waarborgen is het niet toegestaan om gepersonaliseerde patiënten informatie uit te wisselen via het ZorgPortaal.nl netwerk.  

20) Aansprakelijkheid van CNH en partners.
CNH en haar partners zijn in geen enkele situatie financieel en/of in een andere vorm aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het niet, onjuist of het juist gebruik van de CNH diensten en/of producten. CNH heeft een inspanningsverplichting om eventuele schade waar mogelijk en wenselijk te beperken. 

21) Aansprakelijkheid van de (geregistreerde) gebruiker.
U bent persoonlijk aansprakelijk voor uw eigen gedrag en het gebruik van uw unieke ZorgPortaal.nl account. Hieronder het niet naleven van deze overeenkomst en/of het bewust “beschadigen” van eigendommen en de goodwill van CNH (producten) en/of die van CNH partners. Eventuele kosten die gemaakt worden voor het herstellen van de eventuele schade zoals technische, marketing en juridische kosten worden naar inzicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk op de veroorzaker verhaald.

22) Wijzigingen binnen deze gedragscode.
De beheerder heeft op ieder gewenst moment het recht om deze gedragscode te wijzigen. Wijzigen zijn meteen van toepassing, mits anders aangegeven. Ingrijpende wijzigingen worden naar inzicht van de beheerder gemeld binnen de rubriek mededelingen. De laatste versie treft u binnen het hoofdstuk “informatie en support”.

23) Situaties waar deze gedragscode niet in voorziet.
In alle situaties is het Nederlands recht van toepassing en waar dit niet beperkt is door wetgeving heeft de beheerder de beslissende stem.

 - einde van deze gedragscode - 

 

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!