Sinds 2020 wordt acute ggz niet meer via een prestatiebekostiging bekostigd

Per 2020 is de inkoop en bekostiging van acute geestelijke gezondheidszorg (ggz) aangepast. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft na twee jaar geëvalueerd wat de gevolgen van deze wijzigingen zijn. We zien dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars nu meer dan voorheen in gesprek zijn over hoe de acute ggz in de regio goed georganiseerd kan worden. Ook het rekenmodel dat de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland hebben ontwikkeld, blijkt een waardevol hulpmiddel om deze gesprekken goed te voeren.

Sinds 2020 wordt acute ggz niet meer via een prestatiebekostiging bekostigd. De zorg wordt via representatie ingekocht. Dat betekent dat een budgethouder zorgverkoopgesprekken met één zorgverzekeraar voert. Deze zorgverzekeraar voert de gesprekken ook namens de andere zorgverzekeraars. Hiermee is de inkoop van de acute ggz losgetrokken van de reguliere zorginkoop.

De bekostiging verloopt via een beschikbaarheidsbekostiging met een budgetsystematiek en is gebaseerd op een vergoeding voor de capaciteit in een regio. Het budget wordt op basis van het benodigde personeel (fte) en bedden berekend. De budgetsystematiek is afgebakend tot de eerste drie dagen, met een voor- en nacalculatie en een verdeelsleutel om de kosten toe te rekenen aan de verschillende financieringsstromen.

Stimulans tot gesprek
Uit onze evaluatie blijkt dat de aparte inkoop en budgetbekostiging geholpen heeft bij een snelle implementatie van de generieke module acute psychiatrie (GMAP). De GMAP beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor mensen in een crisissituatie die vermoedelijk een acute psychische stoornis hebben.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan vaker met elkaar in gesprek over de acute ggz in de regio omdat zij nu gezamenlijk één regionale budgetaanvraag doen. De budgetsystematiek hielp bij de bekostiging van de triagefunctie en beschikbaarheid van de beoordelingsteams.

Vervolgonderzoek afbakening acute ggz
We zien echter wel dat de budgetsystematiek complex kan zijn. Zo zorgt de afbakening van de eerste drie dagen voor onduidelijkheid. Ook bleek het werken met een verdeelsleutel, om tot een budget voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) te komen, ingewikkeld. In 2023 starten we daarom met een onderzoek om te kijken of een zorginhoudelijke afbakening van de acute ggz in de eerste drie dagen meer logisch is. Hierbij kijken we onder andere naar de noodzakelijke beschikbaarheid, het personeel en de planbaarheid van de zorg.

Contractering
We zien dat de contractering na een onrustig eerste jaar steeds soepeler verloopt. Helpend hierbij was de ontwikkeling van een rekenmodel door de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland: het ZN/dNggz-model. Hiermee kan de benodigde capaciteit voor de eerste drie dagen per regio worden berekend. Ook deze intensievere samenwerking zorgde voor constructieve gesprekken tussen de branchepartijen. Het model wordt in bijna alle regio’s gebruikt en kan voorzien in de kostendekkendheid en regionaal maatwerk van de acute ggz. Bij het introduceren van toekomstige beschikbaarheidsbekostigingen zullen wij rekening houden met de behoefte aan duidelijke handvatten om tot een goede berekening te kunnen komen.

Samenwerken in de regio
De samenwerking in de regio tussen de budgethouder en ziekenhuizen verloopt wisselend. Samenwerking tussen ketenpartners is essentieel voor een goed werkende en passende acute ggz keten. Dat is de doelstelling van de GMAP. Samenwerking betekent voor ons dat partijen ook in gezamenlijkheid werken aan de keten.

We bevelen partijen aan om regioplannen concreter te maken en hier een lange termijnvisie in op te nemen. Bij een lange termijnvisie kan het gaan om de inzet van preventie of hoe om te gaan met de arbeidsmarktproblematiek.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/05/11/meer-constructieve-gesprekken-over-acute-ggz-in-de-regio
Originele titel: Meer constructieve gesprekken over acute ggz in de regio
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-05-12

Relevante artikelen ...

Nieuw Zorgprestatiemodel zorgt voor grote financiële gevolgen ggz-cliënten Jaarlijkse eigen bijdrage aan geestelijke gezondheidszorg vergroot kans op zorgmijding In de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestat... GGZ Thu, 02 Sep 2021, 11:00:31
Tijdschrijven experiment GGZ open voor alle aanbieders Voorwaarde voor deelname aan het experiment is wel dat hierover een afspraak is gemaakt met de zorgverzekeraar De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op... GGZ Mon, 22 Feb 2021, 15:19:45
Tijdens begin tweede coronagolf lichte daling nieuwe ggz-behandelingen De resultaten geven dus een eerste beeld, maar zijn niet representatief voor de specialistische ggz in Nederland De gevolgen van de tweede coronagolf... GGZ Thu, 12 Nov 2020, 11:07:53
NZa adviseert invoering nieuwe bekostiging ggz in 2022 In april 2019 heeft de NZa het advies ‘Zorgprestatiemodel ggz en fz’ uitgebracht Samen met brancheorganisaties in de ggz en forensische ggz heeft de ... GGZ Tue, 25 Aug 2020, 20:58:08
Meer gebruik van pgb en meerzorg in gehandicaptenzorg Uiteenlopende cliëntgroepen zijn aangewezen op de gehandicaptenzorg De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in de eerste monitor gehandicaptenzorg ... GGZ Thu, 02 Jul 2020, 14:59:05
Wachttijden te hoog Het terugdringen van de wachttijden is de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De wachttijden voor bepaalde diagnoses in de g... GGZ Wed, 11 Apr 2018, 07:22:56