(advertentie)

VWS is in 2018 met het programma ‘Onbeperkt meedoen! gestart

Mensen met een beperking of aandoening doen minder mee in de samenleving dan mensen uit de algemene bevolking. Hierin is weinig verandering opgetreden de laatste jaren, ook niet tijdens de coronapandemie. Wel ervaren meer mensen mogelijkheden om hun leven in te vullen zoals zij dat zelf wensen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel uitvoerde in samenwerking met het Trimbos-instituut en Patiëntenfederatie Nederland. Op 19 november 2021 is de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de eindevaluatie van het overheidsprogramma 'Onbeperkt meedoen!', waarvan dit Nivel-onderzoek deel uitmaakt.

Gebaseerd op het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (2016), startte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2018 het programma ‘Onbeperkt meedoen!’. Dit programma loopt tot en met 2021 en heeft als overkoepelende ambitie dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving, net als ieder ander. Het Nivel monitort deze ambitie sinds 2019. Hiertoe is participatie gemeten op verschillende terreinen, waaronder betaald werk, sociale contacten en verenigingsactiviteiten.

Arbeidsparticipatie loopt het meest achter
Participatie van mensen met een lichamelijke beperking of psychische aandoening is op veel gemeten terreinen lager dan in de algemene bevolking. Het verschil is het grootst op het gebied van betaald werk; dit is nauwelijks veranderd sinds 2016. Wel is de arbeidsparticipatie hoger bij mensen die het belangrijk vinden om betaald werk te kunnen doen. Waar in 2020 40% van de mensen met een lichamelijke beperking aangeeft betaald werk te hebben, ligt dit percentage op 60% bij degenen onder hen die aangeven dit belangrijk te vinden. Maar ook dan blijft er een kloof bestaan met de algemene bevolking.

Vooral mensen met een verstandelijke beperking ondervinden gevolgen coronajaar 2020
In 2020 is een afname op verschillende deelgebieden van participatie zichtbaar bij alle groepen van mensen met een beperking en ook bij de algemene bevolking. Hierbij valt te denken aan het gebruik van openbaar vervoer of het bezoeken van uitgangsgelegenheden. Vooral bij mensen met een verstandelijke beperking zijn er (veel) grote verschillen in participatie tussen 2019 en 2020. Tot en met 2019 deden relatief meer mensen met een verstandelijke beperking verenigingsactiviteiten en/of cursussen dan de algemene bevolking. In 2020 is hun deelname hieraan zo sterk afgenomen dat deze zelfs lager is dan die van de algemene bevolking.

Stijgend aandeel mensen dat invulling kan geven aan eigen leven
In 2020 geeft 70% van de mensen met een lichamelijke beperking aan dat zij hun leven naar wens kunnen vormgeven, zoals het zelf bepalen wat zij willen doen in hun vrije tijd en wanneer. Dat is hoger dan in 2019, toen het percentage nog op 51% lag. Hiermee komen mensen met een lichamelijke beperking in 2020 bijna op hetzelfde percentage uit als de algemene bevolking, waar 76% dit ervaart. Daarentegen zien we bij dezelfde doelgroep – mensen met een lichamelijke beperking – een afname van mensen die vinden dat zij meetellen in de maatschappij; dit percentage daalde van 67% in 2019 naar 58% in 2020. Dit zijn ook, relatief, minder mensen dan in de algemene bevolking, waar het percentage in beide jaren rond de 80% ligt.

Begrip, aandacht, beschikbaarheid van hulpmiddelen en toegankelijkheid belangrijk 
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hechten veel belang aan begrip en acceptatie vanuit de samenleving voor mensen met een beperking. Ook aandacht voor mensen met een beperking vanuit de politiek en media vinden zij belangrijk. Hiernaast geven zij aan dat toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen of openbare ruimtes belangrijk is en dat medische hulp(middelen) essentieel zijn om naar wens en vermogen te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Trimbos-instituut en Patiëntenfederatie Nederland, in opdracht van het ministerie van VWS. Voor de metingen is gebruikgemaakt van vragenlijstonderzoek binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten, het Panel Samen Leven en het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Daarnaast zijn gegevens gebruikt van het Panel Psychisch Gezien (Trimbos-instituut) en Mijnkwaliteitvanleven.nl (Patiëntenfederatie Nederland). Met herhaalde metingen onder mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en mensen met een psychische aandoening zijn ontwikkelingen op het gebied van participatie (naar wens en vermogen) de afgelopen periode gevolgd.

Publicaties
Monitoring Onbeperkt meedoen! Eindrapportage overkoepelende indicatoren: 2016-2020. 
Monitoring Onbeperkt meedoen! Tweede meting overkoepelende indicatoren: 2016-2019.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meedoen-de-samenleving-blijft-nog-achter-maar-eigen-leven-invullen-naar-wens-lukt-steeds
Originele titel: Meedoen in de samenleving blijft nog achter, maar eigen leven invullen naar wens lukt steeds meer mensen met een beperking
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-22

Relevante artikelen ...

Op zoek naar extra opvang na vermoeiend coronajaar Vóór de coronapandemie gingen familieleden van veel naasten vier of vijf dagen naar de dagbesteding of het kinderdagcentrum Naasten wiens familielede... GGZ Sun, 22 Aug 2021, 06:42:56
20-24-jarigen tijdens tweede lockdown vaker naar de huisarts met depressieve gevoelens en angst Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel De maatregelen om de coronaverspreiding te remmen hebben grote invloed op het leven van jongeren, op sociaal v... GGZ Sun, 09 May 2021, 08:26:03
Zorg aan cliënten in vervuilde woningen bemoeilijkt door knelpunten Behoefte aan helder organisatiebeleid en aan meer kennis en vaardigheden Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging ervaren knelpunten bij... GGZ Wed, 17 Feb 2021, 13:25:40
Eenzaamheid in de samenleving moet aangepakt worden Met dank aan de coronacrisis is eenzaamheid een uiterst zichtbaar thema geworden Maastrichtse onderzoekers pleiten voor een urgente aanpak van eenzaa... GGZ Mon, 08 Feb 2021, 13:18:47
Extra variant modulaire bekostiging voor GGZ-cliënten in de Wlz De NZa heeft deze variant na overleg met het ministerie van VWS mogelijk gemaakt De NZa heeft bepaald dat binnen de modulaire bekostiging voor GGZ-cl... GGZ Mon, 14 Dec 2020, 09:56:51
Vaker eenzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite met het zelf organiseren van hun huishouden en dagelijkse bezigheden Het SCP gaat in het r... GGZ Thu, 03 Dec 2020, 07:45:35

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com