Uit de Stand van de zorgmarkten blijkt dat de nederlandse gezondheidszorg er goed voor staat

De Nederlandse gezondheidszorg staat er goed voor. Dat blijkt uit de Stand van de zorgmarkten, het jaarlijks overzicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Maar Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen om de toegang tot goede en betaalbare zorg voor iedereen te waarborgen. We worden steeds ouder en het aantal mensen met één of meerdere ziektes neemt toe. De NZa beschermt de belangen van de samenleving op het gebied van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarom willen wij aan het begin van de nieuwe regeerperiode aandacht vragen bij de nieuwe ministers en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een aantal belangrijke thema's.

Zorg in netwerken en maatwerk voor de cliënt
De meeste mensen hebben een zorgbehoefte die niet binnen één hokje past. Samenwerking rondom de patiënt en over de domeinen heen is noodzakelijk om de beste zorg te kunnen leveren. Dit vraagt om inzet op integrale zorg en maatwerk door middel van netwerken en samenwerkingsverbanden. Hier ligt een gezamenlijke opgave voor zorgaanbieders, zorginkopers en de overheid. Er liggen kansen in het maken van afspraken over inkoop, het mogelijk maken om data en informatie eenvoudiger te delen en het stimuleren van samenwerking door middel van bekostiging.

Betaalbare zorg van goede kwaliteit
We vinden het van groot belang dat mensen inzicht hebben in de kwaliteit van zorg, zodat de patiënt kan kiezen voor de beste zorg. Relevante uitkomsten van deze zorg moeten hiervoor als basis dienen. Het moet zo ook mogelijk worden om kwalitatief goede zorg te belonen en zorg zonder toegevoegde waarde juist niet. Dit draagt bij aan gepast gebruik van de zorg. 

Nieuwe vormen van bekostiging
Deze ontwikkeling vraagt om een bekostiging die netwerken en inzet op kwaliteit stimuleert. Hier staan maatwerk en toegevoegde waarde voor de patiënt centraal. Daarom ontwikkelen we samen met de sector nieuwe manieren van bekostiging voor de wet langdurige zorg, de geestelijke gezondheidszorg, de medisch-specialistische zorg en de wijkverpleging die aansluiten op de praktijk. De zorgvraag van de patiënt staat in de nieuwe bekostiging centraal en kwaliteit wordt beloond.

Contracteren moet lonen
We krijgen signalen dat het aantal zorgaanbieders dat geen contract wil afsluiten langzaam stijgt. Het afsluiten van contracten in de Zorgverzekeringswet biedt de mogelijkheid om gezamenlijk afspraken te maken over integrale en waarde gedreven zorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen de contracten gebruiken om samen invulling te geven aan de afspraken uit de hoofdlijnenakkoorden. Bij ongecontracteerde zorg is een gezamenlijke invulling niet mogelijk. Een toename van de ongecontracteerde zorg is vanuit deze optiek dan ook niet wenselijk.
 
Onderzoek naar de arbeidsmarkt
We zien een belangrijke uitdaging op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld het tekort aan verpleegkundigen. Krapte op de arbeidsmarkt kan gevolgen hebben voor de kwaliteit, prijs en toegankelijkheid van de zorg. Aan het personeelstekort lijken verschillende oorzaken ten grondslag te liggen. Waardoor niet één organisatie dit zelf kan oplossen. Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk. Met het oog op deze aanpak zien wij graag een onderzoek door deskundigen als basis voor bestendig beleid voor de zorgarbeidsmarkt.

Stand van de zorgmarkten 
In de Stand van de Zorgmarkten 2017 brengen we in beeld wat de kracht is van innovatie in de zorg. Een huisartsenpraktijk zonder wachtkamer, een medicijnwekker in de thuiszorg, hulpmiddelen om cliënten zelfredzamer te maken, samenwerking in de geboortezorg. 
Naast deze voorbeelden van succesvolle innovaties bevat deze jaarlijkse uitgave van de NZa interessante overzichten van feiten en cijfers per zorgsector en de belangrijkste uitdagingen die de NZa ziet in 2018.

Lees dit en meer in de Stand van de zorgmarkten 2017.