Mensen die geen zicht meer hebben op genezing hebben naast reguliere zorg ook goede palliatieve zorg nodig

Met goede palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven worden verhoogd voor mensen die niet meer beter worden. Daarom versterkt minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis. Tussen 2022 en 2027 komt in totaal €150 miljoen beschikbaar om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren. Dat schrijft minister Helder aan de Tweede Kamer.

Minister Helder: “Er heerst nog steeds een taboe op  de laatste levensfase. Dat taboe moeten we doorbreken, zodat wensen in de laatste levensfase bespreekbaar worden. Alleen dan kunnen we goede palliatieve zorg verlenen. Ik vind het heel belangrijk dat we in Nederland het gesprek aangaan met elkaar daarover, want palliatieve zorg gaat niet alleen over de dood, maar ook over het leven en hoe je dat wilt leiden.”

Mensen die geen zicht meer hebben op genezing hebben naast reguliere zorg ook goede palliatieve zorg nodig. Palliatieve zorg geeft ondersteuning bij fysieke, psychische, sociale en spirituele problemen, met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren. Vroegtijdige inzet van palliatieve zorg kan een positief effect hebben op het leven van patiënten, en kan soms maanden of jaren duren, afhankelijk van de ontwikkeling van het ziekteproces.

De verwachting is dat steeds meer mensen palliatieve zorg nodig zullen hebben in de komende jaren. In 2020 zijn ongeveer 169.000 mensen overleden. Daarvan hebben naar schatting 106.000 mensen een ziektetraject doorgemaakt voorafgaand aan het overlijden, waarbij palliatieve zorg mogelijk passend is geweest. Naar verwachting zal dat aantal de komende jaren verder toenemen. Immers, door de vergrijzing en door een toename van mensen met een chronische ziekte, zullen er de komende jaren meer mensen zijn die een ziektetraject doormaken voorafgaand aan overlijden. Zij kunnen baat hebben bij palliatieve zorg.

Nationaal Programma Palliatieve Zorg II
Minister Helder heeft inmiddels het startsein gegeven voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Het programma zal, onder regie van Palliatieve Zorg Nederland, onder andere werken aan betere samenwerking tussen expertisecentra over palliatieve zorg, digitale gegevensuitwisseling versterken en de kwaliteit van geleverde palliatieve zorg monitoren.

Ook zal het programma een landelijke bewustwordingscampagne starten. Het doel van de campagne is dat het gesprek over palliatieve zorg met naasten en de zorgverlener tijdig wordt gevoerd. Uit studies blijkt dat het vroegtijdig signaleren van de laatste levensfase en de inzet van palliatieve zorg een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van patiënten. Het leidt tot minder ziekenhuisopnames, minder overbehandeling en patiënten sterven vaker op de plek van hun voorkeur. Ook zal de campagne zorgen voor goed vindbare publieksinformatie rond palliatieve zorg. In totaal is er 55 miljoen euro beschikbaar voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

Versterking van vrijwilligers
Palliatieve zorg gaat om veel meer dan alleen medische zorg. Daarom is het zo belangrijk dat er zo veel vrijwilligers werkzaam zijn in de palliatieve (terminale) zorg. Momenteel bieden ongeveer 12.000 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan terminaal zieken en hun mantelzorgers, thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen. Minister Helder stelt 32 miljoen euro beschikbaar voor de regeling ‘Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis’. Met deze intensivering van de subsidieregeling kunnen meer vrijwilligers worden getraind, kan de vraag naar vrijwilligers in kaart worden gebracht en kan er een plan van aanpak worden opgesteld voor de inzet van vrijwilligers in de toekomst. De regeling loopt en met 2026.

Geestelijke verzorging thuis
Geestelijke verzorging thuis is beschikbaar voor palliatieve patiënten en hun naasten, maar ook voor iedereen van 50 jaar en ouder met een levensvraag. Met een geestelijk verzorger kun je het (vertrouwelijk) hebben over ingrijpende levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld als je te horen krijgt dat je ongeneselijk ziek bent of omdat je afscheid moet nemen van een vriend of vriendin. Met de extra impuls van in totaal 14 miljoen euro wil minister Helder de geestelijke verzorging thuis verder stimuleren.

Documenten
Verzamelbrief Wet langdurige zorg