De instroom zou verhoogd moeten worden naar 260 personen, als men uitgaan van het meest beleidsarme scenario

Het aantal geboortes neemt in Nederland nog steeds toe. Er moeten jaarlijks meer verloskundigen worden opgeleid om aan de stijgende vraag naar geboortezorg te kunnen voldoen. Dit blijkt uit de capaciteitsraming voor verloskundigen van het Nivel, uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) en de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV).

We onderzochten de benodigde capaciteit van verloskundigen voor verschillende scenario’s. We hielden er rekening mee dat de vraag naar verloskundige zorg in de toekomst zal veranderen door diverse wijzigingen in het vakgebied. Daarnaast onderzochten we ook welke opleidingsinstroom nodig is als de voortijdige uitstroom uit het beroep omlaag zou gaan. Deze is momenteel vrij hoog.

Instroom in de opleiding verhogen naar minstens 260 per jaar
Momenteel starten 220 personen per jaar met de opleiding verloskunde. Deze instroom zou verhoogd moeten worden naar 260 personen, als we uitgaan van het meest beleidsarme scenario. Dit is het scenario waarbij we alleen rekening houden met een toenemende vraag naar verloskundigen door groei van de bevolking.  In een beleidsrijk scenario berekenen we ook wat de effecten zullen zijn wanneer de praktijknorm voor verloskundigen verlaagd zal worden, waardoor een verloskundige minder zwangeren per jaar begeleid. De gewenste opleidingsinstroom zal dan fors hoger uitkomen, namelijk 400 opleidingsplaatsen per jaar. 

Regelmatig ramen om schommelingen te voorkomen
Onze maatschappij en de zorg veranderen voortdurend. Om goed en snel op deze veranderen in te spelen, is het belangrijk om frequent een capaciteitsraming uit te voeren waarbij we de ontwikkelingen in het werkveld nauwlettend kunnen monitoren. Zo kan er tijdig worden bijgestuurd in het aantal benodigde opleidingsplaatsen. 

Over het onderzoek
We gebruikten het ramingsmodel, dat is ontwikkeld door het Nivel en het Capaciteitsorgaan, om te berekenen wat de instroom in de opleiding zou moeten zijn om over 10 of 15 jaar evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod van verloskundigen. Dit berekenden we voor verschillende scenario’s met behulp van meerdere gegevensbronnen. Voor dit onderzoek vulden verloskundigen een enquête in en hielden we focusgroepen met verloskundigen, aanverwante beroepen en andere stakeholders binnen de geboortezorg. Daarnaast gebruikten we aanvullende gegevens van het CBS en van de opleidingen. 

De arbeidsmarkt voor verloskundigen: een capaciteitsraming voor de periode 2022 – 2034/2037
(Flinterman, L., Vis, E., Wit, R., Batenburg, R.)