Om goede zorg te leveren, moet er ook goed voor zorgverleners, studenten en onderzoekers gezorgd worden

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ziet het coalitieakkoord als een goede eerste aanzet, die vraagt om een nadere uitwerking. Vanuit hun maatschappelijke rol denken de universitair medische centra (umc’s) graag mee over de uitwerking van het coalitieakkoord.

Margriet Schneider, voorzitter NFU: “Om goede zorg te leveren, moet er ook goed voor zorgverleners, studenten en onderzoekers gezorgd worden. Er is meer dan geld nodig om de werkdruk structureel te verlagen en te investeren in goede loopbaanpaden en zeggenschap. Dit verdienen onze mensen en zal de kwaliteit van de zorg van vandaag en in de toekomst verbeteren. Dat verdient Nederland.”

De nieuwe coalitie erkent dat werken in de zorg aantrekkelijker moet worden, zonder daar structureel extra geld voor uit te trekken. Het nieuwe kabinet doet verschillende voorstellen, bijvoorbeeld voor passende zorg en daarbij moet gesproken worden over de juiste randvoorwaarden. Voor preventie maakt het nieuwe kabinet belangrijke keuzes die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Tegelijk is onduidelijk hoe het nieuwe kabinet de samenleving gaat ondersteunen om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Eerder reageerde de NFU positief op de plannen uit het coalitieakkoord voor onderwijs, wetenschap en innovatie samen met Universiteiten van Nederland en de Kenniscoalitie.

Weerbaarheid zorgstelsel
De COVID-19 crisis legt een zware druk op het zorgstelsel. Het nieuwe kabinet wil daarom het zorgstelsel weerbaarder maken voor nieuwe pandemieën en maakt daar structureel 300 miljoen euro voor vrij. De middelen zijn bedoeld voor onder meer een flexibele opschaling en inzet van de ic-capaciteit, met name voor de mensen die het werk moeten uitvoeren. Het gaat om de juiste inzet in de hele keten. In de verkiezingsinzet schreef de NFU dat medische bevoorrading binnen Europese samenwerking geregeld moet worden. Dit is in het coalitieakkoord opgenomen. De NFU biedt het kabinet aan om mee te denken over de uitwerkingen van deze plannen.

Passende zorg
“Als er niets gedaan wordt aan de oplopende zorgkosten betalen we in 2040 174 miljard euro aan de zorg. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. Met elkaar moeten we kijken hoe we de zorg betaalbaar en toegankelijk kunnen houden voor iedereen. Het nieuwe kabinet heeft mooie voornemens om de zorgkosten minder hard te laten stijgen, zoals passende zorg, de juiste zorg op de juiste plek en een nieuw hoofdlijnenakkoord. Daarvoor zijn centrale regie bij digitalisering en een passende bekostiging nodig. De NFU wil daarover graag in gesprek met de nieuwe minister”, aldus Margriet Schneider.

Preventie
NFU-voorzitter Margriet Schneider is positief maar mist aandacht voor het verkleinen van gezondheidsverschillen: “Heel goed om te zien dat preventie is opgenomen in het coalitieakkoord, en mooi dat er middelen komen voor een kansrijke start en voor onderzoek naar obesitas. Het verkleinen van de gezondheidsverschillen is nodig. De huidige leefstijlinterventies werken onvoldoende in multi-etnische groepen en bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Precies daar waar die gezondheidsverschillen met overige groepen het grootst zijn. Er is meer onderzoek en budget nodig om kennis te vergaren die helpt om de gezondheidsverschillen daadwerkelijk te verkleinen. Dit thema schreeuwt om een integrale aanpak, waarbij umc’s ruimte moeten krijgen voor onderzoek in de regio. Wij vragen het nieuwe kabinet daarom te komen met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid. Vanuit onze maatschappelijke rol werken wij als umc’s daar graag aan mee.”

Innovatiebeleid
Het Missiegedreven innovatiebeleid richt zich in het coalitieakkoord op drie transities. De NFU is van mening dat digitalisering en innovatie de sleutel is tot het leveren van betaalbare en betere zorg voor de patiënt en daarom roept op om Gezondheid en Zorg toe te voegen aan het innovatiebeleid van het ministerie van EZK.

De komende periode gaat de NFU graag met de betrokken ministeries in gesprek om tot concrete uitwerking van het coalitieakkoord te komen.