Die visie ontbreekt in het coalitieakkoord en dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven

Om de zorg op de langere termijn toegankelijk en houdbaar te maken is dringend een langetermijnvisie nodig om de volksgezondheid te verbeteren. “Die visie ontbreekt in het coalitieakkoord en dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven”, zegt KNMG-voorzitter Héman. Er moet met spoed samenhang komen tussen het sociaal domein, preventie, cure en care. Veel oplossingen liggen buiten de zorg. Daar ligt voor het komende kabinet een heel belangrijke taak.

De KNMG gaat graag met het kabinet in gesprek over de uitwerking van het coalitieakkoord. De KNMG-visie op de rollen van de arts in 2040 geeft hier goede handvatten voor, waarin staat hoe wij de zorg in 2040 zien en wat daar dan voor nodig is.

Als de KNMG kijkt naar de paragraaf zorg, dan valt ons het volgende op:

Preventie 
Het is goed dat de doelen van het preventieakkoord worden doorgezet. Met name het ontmoedigen van roken in de vorm van hogere accijnzen en het verkleinen van het aantal verkooppunten is voor de KNMG een belangrijk punt. Artsen kunnen een rol spelen in de preventie van medische aandoeningen. Maar veel medische aandoeningen worden veroorzaakt door problemen in het sociale domein. Denk aan slechte huisvesting, schuldenproblematiek en een ongezonde werkomgeving. Het is daarom van belang om expliciet de verbinding te maken tussen preventie in de gezondheidszorg en het sociale domein. Veel medische problemen hangen ook met elkaar samen: denk aan problematisch middelengebruik, roken en obesitas, die vaak in combinatie voorkomen. Preventie moet daarom integraal worden aangepakt. Het is dan ook van groot belang dat er meer verbinding ontstaat tussen de preventietafels komt. De KNMG is verheugd dat er een vierde tafel, over mentale gezondheid, bijkomt.

Werken in de zorg
De komende jaren zullen de personeelstekorten in de zorg een belangrijk knelpunt blijven. Het is daarom van groot belang dat werknemers behouden blijven voor de zorg. Met het verhogen van de salarissen heeft het kabinet al een goede start gemaakt om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Maar een goed salaris is niet voldoende om werknemers langdurig voor de zorg te behouden. Werkgevers hebben hier een belangrijke rol in, maar naar de mening van de KNMG heeft de overheid hier ook een rol in te spelen, zoals dat ook gebeurt bij het behoud van leraren en schoolleiders.

Digitalisering
De KNMG sluit zich aan bij de opvatting van het kabinet dat de digitalisering van de zorg grote kansen biedt, maar ook risico’s kent, met name ten aanzien van het beroepsgeheim en een groeiende digitale kloof in de samenleving. De KNMG vindt het van belang dat vernieuwing vanaf de werkvloer wordt gefaciliteerd, zodat digitalisering op een zorgvuldige manier gebeurt. Hierbij gaat het niet alleen om het benutten van kansen maar ook om het behouden van ruimte voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.

Medisch-ethische kwesties
Ten aanzien van medisch-ethische kwesties vindt de KNMG het belangrijk dat hierover zorgvuldig gesproken wordt, in samenspraak met een brede vertegenwoordiging vanuit de samenleving. Ethische kwesties raken immers aan fundamentele waardes.

Ten aanzien van een eventuele wet voltooid leven dringt de KNMG aan op een maatschappelijke dialoog voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. Het is belangrijk om goed zicht te krijgen op de wensen en behoeftes van ouderen en welke rol de overheid daarbij eventueel heeft. Een wet voltooid leven kent immers belangrijke risico’s, zoals stigmatisering van de ouderdom en het aanwakkeren van gevoelens van onveiligheid en overbodigheid onder ouderen. Het is van groot belang om deze risico’s zorgvuldig en in dialoog met de samenleving te wegen.