Die visie ontbreekt in het coalitieakkoord en dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven

Om de zorg op de langere termijn toegankelijk en houdbaar te maken is dringend een langetermijnvisie nodig om de volksgezondheid te verbeteren. “Die visie ontbreekt in het coalitieakkoord en dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven”, zegt KNMG-voorzitter Héman. Er moet met spoed samenhang komen tussen het sociaal domein, preventie, cure en care. Veel oplossingen liggen buiten de zorg. Daar ligt voor het komende kabinet een heel belangrijke taak.

De KNMG gaat graag met het kabinet in gesprek over de uitwerking van het coalitieakkoord. De KNMG-visie op de rollen van de arts in 2040 geeft hier goede handvatten voor, waarin staat hoe wij de zorg in 2040 zien en wat daar dan voor nodig is.

Als de KNMG kijkt naar de paragraaf zorg, dan valt ons het volgende op:

Preventie 
Het is goed dat de doelen van het preventieakkoord worden doorgezet. Met name het ontmoedigen van roken in de vorm van hogere accijnzen en het verkleinen van het aantal verkooppunten is voor de KNMG een belangrijk punt. Artsen kunnen een rol spelen in de preventie van medische aandoeningen. Maar veel medische aandoeningen worden veroorzaakt door problemen in het sociale domein. Denk aan slechte huisvesting, schuldenproblematiek en een ongezonde werkomgeving. Het is daarom van belang om expliciet de verbinding te maken tussen preventie in de gezondheidszorg en het sociale domein. Veel medische problemen hangen ook met elkaar samen: denk aan problematisch middelengebruik, roken en obesitas, die vaak in combinatie voorkomen. Preventie moet daarom integraal worden aangepakt. Het is dan ook van groot belang dat er meer verbinding ontstaat tussen de preventietafels komt. De KNMG is verheugd dat er een vierde tafel, over mentale gezondheid, bijkomt.

Werken in de zorg
De komende jaren zullen de personeelstekorten in de zorg een belangrijk knelpunt blijven. Het is daarom van groot belang dat werknemers behouden blijven voor de zorg. Met het verhogen van de salarissen heeft het kabinet al een goede start gemaakt om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Maar een goed salaris is niet voldoende om werknemers langdurig voor de zorg te behouden. Werkgevers hebben hier een belangrijke rol in, maar naar de mening van de KNMG heeft de overheid hier ook een rol in te spelen, zoals dat ook gebeurt bij het behoud van leraren en schoolleiders.

Digitalisering
De KNMG sluit zich aan bij de opvatting van het kabinet dat de digitalisering van de zorg grote kansen biedt, maar ook risico’s kent, met name ten aanzien van het beroepsgeheim en een groeiende digitale kloof in de samenleving. De KNMG vindt het van belang dat vernieuwing vanaf de werkvloer wordt gefaciliteerd, zodat digitalisering op een zorgvuldige manier gebeurt. Hierbij gaat het niet alleen om het benutten van kansen maar ook om het behouden van ruimte voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.

Medisch-ethische kwesties
Ten aanzien van medisch-ethische kwesties vindt de KNMG het belangrijk dat hierover zorgvuldig gesproken wordt, in samenspraak met een brede vertegenwoordiging vanuit de samenleving. Ethische kwesties raken immers aan fundamentele waardes.

Ten aanzien van een eventuele wet voltooid leven dringt de KNMG aan op een maatschappelijke dialoog voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. Het is belangrijk om goed zicht te krijgen op de wensen en behoeftes van ouderen en welke rol de overheid daarbij eventueel heeft. Een wet voltooid leven kent immers belangrijke risico’s, zoals stigmatisering van de ouderdom en het aanwakkeren van gevoelens van onveiligheid en overbodigheid onder ouderen. Het is van groot belang om deze risico’s zorgvuldig en in dialoog met de samenleving te wegen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: KNMG
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : KNMG
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/coalitieakkoord-samen-werken-aan-een-langetermijnvisie-op-de-zorg-en-samenleving.htm
Originele titel: Coalitieakkoord: samen werken aan een langetermijnvisie op de zorg en samenleving
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-12-17

Relevante artikelen ...

Zorgverzekeraars willen prioriteit voor houdbaarheid zorgsysteem De stijgende zorgvraag en personeelstekorten in de zorg zetten de houdbaarheid van ons solidaire zorgsysteem onder druk “Iedereen heeft een keer zorg... Management & beleid Tue, 21 Sep 2021, 15:21:37
Zorgmedewerkers moeten serieus genomen worden We moeten zuinig zijn op professionele zorgverleners en als samenleving juist in hen investeren ‘De uitkomsten van de FNV Zorg & Welzijnsbarometer zi... Management & beleid Mon, 20 Sep 2021, 12:00:39
Zorgkosten stijgen (te) hard Daarom adviseert de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de regering om op een andere manier zorgbeleid te maken Nederlanders gebruik... Management & beleid Wed, 15 Sep 2021, 20:09:03
Inspelen op motieven vaccinatie-weigeraars Door kennis van lokale professionals zoals huisartsen beter te benutten, kunnen vaccin-weigeraars beter bereikt worden Een groot deel van de Nederlan... Management & beleid Fri, 10 Sep 2021, 14:50:01
Inspanningen zorgverzekeraars in uitzonderlijk jaar De coronapandemie had een ongekende invloed op de maatschappij en specifiek op de zorg Om de zorg toegankelijk te houden, moeten zorgverzekeraars, zo... Management & beleid Tue, 29 Jun 2021, 13:58:10
Nieuw kabinet moet investeren in een gezonder Nederland Oproep van de nederlandse umc,s Een goede gezondheid is cruciaal voor de samenleving. Sterker dan ooit heeft de Coronacrisis dat aangetoond. Met al h... Management & beleid Thu, 20 May 2021, 13:25:05