De inspecties constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid passen bij hoge uitzondering hun werkwijze tijdelijk aan bij de verplichte meldingen van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Vanwege de tijdelijke werkonderbreking bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zijn de inspecties terughoudend in het (laten) onderzoeken van calamiteiten en geweldsincidenten. Dit schrijven de inspecties in een reactie aan de GI’s.

GI’s voeren jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die opgelegd zijn door een kinderrechter. In een brief kondigden zij een werkonderbreking aan tot eind 2022. Tot die tijd werken zij niet meer mee aan (verantwoordings)verzoeken, onderzoeken en het uitwerken van onderzoeken naar aanleiding van meldingen bij de inspecties. 

Het melden van calamiteiten en geweldsincidenten met kinderen en jongeren en het onderzoeken ervan is belangrijk. Dit zorgt voor verantwoording over het handelen van een instelling. De betrokken instelling leert en verbetert door te reflecteren. Ook voor betrokken jongeren en hun gezinnen zijn deze onderzoeken belangrijk. Meldingen gaan vaak over gebeurtenissen die grote impact hebben op het leven van een jeugdige en zijn of haar gezin. Zij mogen van instellingen en inspecties verwachten dat zo’n ingrijpende gebeurtenis wordt onderzocht. 
De inspecties zien dat de jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsinstellingen onder druk staan en begrijpen dat dit impact heeft op de mogelijkheid om te leren en verbeteren na geweldsincidenten en calamiteiten. Daarom passen de inspecties bij hoge uitzondering hun werkwijze tijdelijk aan gedurende de werkonderbreking van de GI’s.
 
Terughoudend
De inspecties verwachten van de GI’s dat zij meldingen blijven doen van calamiteiten en geweldsincidenten zoals de Jeugdwet hen verplicht. Deze informatie gebruiken de inspecties in hun toezicht. 

Tijdens de werkonderbreking zijn de inspecties terughoudend in het opvragen van onderzoeken van de GI’s bij een calamiteit of een melding daarvan. De inspecties verwachten dat de GI’s gedurende de werkonderbreking zelf invulling geven aan het opvolgen van calamiteiten en geweldsincidenten. In elk geval moet er een reflectie worden georganiseerd met de betrokken jeugdige en zijn ouders of andere naasten. Ook moet de instelling eventuele noodzakelijke verbeteringen inzetten naar aanleiding van een calamiteit of geweldsmelding. De inspecties verwachten dat deze reflecties en verbetermaatregelen worden vastgelegd.

Signaalbrief inspecties
De inspecties constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. In september 2022 stuurden de inspecties een signaalbrief de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS. 

Publicaties
Reactie inspecties op brief van Jeugdzorg Nederland over werkonderbreking