Dat geeft hen het vertrouwen dat zorgverleners elkaar weten te vinden

Een goede onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgpartijen is belangrijk voor het gevoel van veiligheid en rust bij ouderen en mantelzorgers. Dit geeft hen het vertrouwen dat zorgverleners elkaar weten te vinden en er snel actie genomen kan worden als dit nodig is.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Hiervoor spraken onderzoekers met ouderen en mantelzorgers die binnen een zogeheten netwerk integrale ouderenzorg vallen. Dit zijn samenwerkingsverbanden van verschillende zorg – en welzijnsprofessionals (zoals huisartsen en sociaal werkers) en/of organisaties. Denk aan thuiszorgorganisaties en gemeenten.

Contact tussen zorgverleners onderling belangrijk
Zowel ouderen als mantelzorgers waarderen het om één contactpersoon te hebben. Daarnaast vinden ze een goede uitwisseling van informatie en het contact tussen zorgverleners onderling belangrijk. Zeker mantelzorgers voelen zich gesteund en ondersteund als er met hen wordt meegedacht en rekening gehouden. Dit geeft ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Digitale communicatiemiddelen beter toegankelijk en gebruiksvriendelijker
Ouderen en mantelzorgers gaven ook aan wat volgens hen beter kan. Zo vinden ze digitale communicatiemiddelen nog onvoldoende toegankelijk en gebruiksvriendelijk. De ondervraagden geven aan dat een digitaal systeem voor contact tussen cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals voor alle zorgpartijen toegankelijk moet zijn. Ook kunnen deze systemen nog gebruiksvriendelijker. Daarnaast is meer aandacht nodig voor het opstarten van het gebruik van digitale middelen door ouderen en mantelzorgers.

Mantelzorg en dementie
Mantelzorgers die voor een oudere met dementie zorgen geven aan behoefte te hebben aan meer informatie over wat zij kunnen verwachten van het verloop van de ziekte. Ook zijn zij gebaat bij praktische informatie over welke stappen zij als mantelzorgers moeten nemen en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning voor hen zelf.

Netwerken integrale ouderenzorg
Op steeds meer plekken in Nederland worden netwerken integrale ouderenzorg opgezet. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) deed het RIVM eerder onderzoek naar waar deze netwerken in Nederland zitten, wat hun kenmerken zijn, welke doelen ze hebben, hoe ze die bereiken, en welke knelpunten zij ervaren. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe ouderen en mantelzorgers integrale ouderenzorg ervaren.

Factsheet: Netwerken integrale ouderenzorg