(advertentie)

Het verzekeringsresultaat is voor het derde jaar op rij negatief: Op de basisverzekering is in 2017 een verlies geleden van 173 miljoen euro.

CZ groep heeft in 2017 op een omzet van 9.348 miljoen euro (2016: 8.921 miljoen euro) een negatief bedrijfsresultaat van 140 miljoen euro (2016: -15 miljoen euro) geboekt. Het verzekeringsresultaat is voor het derde jaar op rij negatief: op de basisverzekering is in 2017 een verlies geleden van 173 miljoen euro. Het verlies wordt getemperd door de beleggingsopbrengsten die bedragen 34 miljoen euro. Het negatieve bedrijfsresultaat is van tevoren ingecalculeerd en wordt veroorzaakt door het aanbieden van de zorgverzekeringen onder de kostprijs. Voor de premie van 2018 reserveerde CZ groep in 2017 259 miljoen euro van de overreserves. Daarmee kan CZ groep in 2018 een premie bieden die ruim € 6 per maand per verzekerde onder de kostprijs ligt.

Solvabiliteit en inzet overreserves
De solvabiliteit van CZ groep onder Solvency II komt uit op 149% (2016: 173%). De daling van solvabiliteit is het gevolg van enerzijds hogere solvabiliteitseisen (SCR-ratio) en anderzijds de verliezen op de basisverzekering (2017: 173 miljoen).

CZ groep biedt net als voorgaande jaren zorgverzekeringen onder de kostprijs aan. Dit is mogelijk omdat overreserves conform het premie- en kapitaalbeleid van CZ groep worden teruggegeven aan verzekerden en ingezet om de stijging van de premie te temperen. Dit premiebeleid vertaalt zich in een negatief verzekeringsresultaat.

CZ groep voldoet nog steeds aan de gestelde solvabiliteitseisen maar door de jaarlijkse inzet van de overreserves komt de bandbreedte van de streefsolvabiliteit in zicht. De verwachting is dat de zorgpremie het komende jaar sterker zal stijgen dan afgelopen jaar. Dit hangt met name samen met de inhaalslag die verzekeraars moeten maken om bij een kostendekkende premie in de buurt te komen en met de jaarlijkse stijging van zorgkosten.

Andere kijk op zorgkostenbeheersing is noodzakelijk
De zorgkostenstijging is en blijft een belangrijk aandachtspunt van CZ groep. Want deze stijging komt één-op-één terug in de premie. Naast het beheersen van de zorgkosten via zorginkoop en de controle op rechtmatigheid en doelmatigheid van ingediende declaraties, vraagt CZ groep om een bredere en zo creatief mogelijke kijk op zorgkostenbeheersing in Nederland. Bestuursvoorzitter van CZ Wim van der Meeren:

“Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke verwevenheid is tussen sociaaleconomische status en gezondheid. Lager opgeleide mensen maken naar verhouding meer zorgkosten en zij hebben vaker te maken met meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, armoede en psychische en andere gezondheidsproblemen. De interventies vanuit de domeinen zorg en sociale zekerheid, die onafhankelijk van elkaar worden aangeboden, blijken in de praktijk nauwelijks tot een kwalitatief beter bestaan te leiden. Door mensen in samenhang te helpen de regie te krijgen over hun eigen leven, onder andere met schuldhulp, wordt hun totale bestaan verbeterd, inclusief hun gezondheid. Hierbij is het wel nodig dat een bepaalde speelruimte binnen systemen en domeinen wordt gecreëerd om tot samenwerking te kunnen komen. De mooie effecten van een positieve en individuele benadering van mensen die hulp nodig hebben, zien we binnen CZ groep al terug in ons eigen debiteurenbeleid. Wij zijn ervan overtuigd dat dit op een grotere schaal ook in de gehele samenleving tot succes kan leiden.”

Profiel CZ groep
CZ groep is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Met 3,6 miljoen verzekerden is CZ groep de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. CZ groep zet zich in om zorg in Nederland te verbeteren, betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die het nodig heeft. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Delta Lloyd en OHRA uit. Het geïntegreerde jaarverslag 2017 vindt u op CZ.nl/jaarverslag.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : CZ groep
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.cz.nl/over-cz/nieuws/2018/jaarcijfers-cz-boekt-negatief-resultaat
Originele titel: CZ boekt negatief resultaat van 140 miljoen euro
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-03-26

Relevante artikelen ...

Continuiteïtsbijdrage door eerste zorgaanbieders ontvangen De eerste continuïteitsbijdragen zijn afgelopen week door de zorgverzekeraars overgemaakt aan zorgaanbieders De zorgverzekeraars hebben via VECOZO ru... Management & beleid Tue, 02 Jun 2020, 13:47:30
Vanaf 15 mei is het aanvragen van continuïteitsbijdrage mogelijk Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden Va... Management & beleid Tue, 05 May 2020, 15:41:02
Prijs- en volumeontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Het CBS heeft de prijs- en volumeontwikkeling voor de medisch specialistische zorg voor 2013–2017 in kaart gebracht Ook wordt de nieuwe methode waaro... Management & beleid Tue, 21 Apr 2020, 11:31:58
Hogere zorgkosten door toename personeelskosten De solvabiliteit van de geestelijke gezondheidszorg heeft in 2018 haar dalende trend voortgezet Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden ... Management & beleid Mon, 17 Feb 2020, 08:43:53
Beperk schijnkeuze en blijf risicoverevening verbeteren NZa publiceert monitor zorgverzekeringen In 2019 is het aantal zorgpolissen met 4 gestegen naar 59. Dat komt onder meer door de toetreding van zorg... Management & beleid Mon, 09 Sep 2019, 14:54:15
Apotheker krijgt zwaarste maatregel Door toedoen van de apotheker is er systematisch, bewust en over een lange periode grootschalig onjuist gedeclareerd Twee zorgverzekeraars dienden ee... Management & beleid Sun, 18 Aug 2019, 10:14:59