Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de betrokken organisaties investeren in klimaatadaptatie en hun kennis daarover vergroten

In december 2021 heeft een consortium van meer dan 20 Nederlandse organisaties, waaronder het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen van 10 miljoen euro. Het doel van het zesjarige programma LIFE-IP NAS met een totale omvang van 17 miljoen euro is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat coördineert LIFE-IP NAS.

Kennis over klimaatadaptatie vergroten
Met het programma LIFE-IP NAS kunnen de betrokken organisaties investeren in klimaatadaptatie en hun kennis daarover vergroten. Kern van het programma vormen twintig klimaatadaptatieprojecten die verspreid over het land worden uitgevoerd. Deze projecten worden gemonitord en geëvalueerd, om lessen te trekken over wat werkt en wat beter kan. Deze lessen worden lokaal, nationaal en op Europees niveau in netwerken gedeeld en actief onder de aandacht gebracht. Het doel hiervan is om andere partijen te inspireren, motiveren en stimuleren om ook aan klimaatadaptatie te gaan bijdragen.

Gezonder door aanpassing aan klimaatverandering 
Om het thema gezondheid stevig te verbinden met klimaatadaptatie, gaan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM gezamenlijk het programma aansturen. Het RIVM gaat voor LIFE-IP NAS de gevolgen voor de gezondheid van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen monitoren en evalueren. Het kan gaan om hittestress, allergieën, infectieziekten, mentale gezondheid en de baten van een groene en gezonde leefomgeving. Daarnaast gaat het RIVM GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en ondersteunen bij het ontwikkelen van een handreiking Gezondheid in gemeentelijk klimaatadaptatiebeleid.

Meer weten?
Zie het nieuwsbericht op het kennisportaal. In de loop van 2022 zal meer informatie over het programma LIFE-IP NAS via dit kennisportaal beschikbaar komen.