Voor de groep mensen met psychiatrische problematiek kan tijdige opschaling van ambulante behandeling en begeleiding betekenen dat crisissituaties of verward gedrag voorkomen wordt.

Het Schakelteam heeft onderzoek laten doen naar de stand van zaken rond de aanpak van personen met verward gedrag bij gemeenten en komt naar buiten met het aantal politiemeldingen uit 2015 en 2016, de zogenaamde E33-meldingen. Uit het onderzoek blijkt dat de 80.000 meldingen in 2016 te herleiden zijn naar 34.000 unieke personen. 

Van deze 34.000 unieke personen veroorzaken 13.000 personen zo’n 66% van alle meldingen. Dit is een groep kwetsbare mensen met verschillende problematiek die niet tijdig de juiste zorg of ondersteuning krijgt van de gemeente, van zorgaanbieders (verstandelijk gehandicapten zorg, ggz, ouderenzorg). Bijna altijd hebben deze mensen problemen op alle levensgebieden die niet door alleen meer zorg te geven of op te nemen opgelost worden. Het gaat dan om schulden, huisvesting, sociaal isolement en geen werk/zinvolle daginvulling. De ggz is niet de enige partij die deze problemen kan helpen oplossen, want hiervoor is samenwerking nodig tussen de zorg en de ondersteuning vanuit het sociale domein. 

Om te zorgen dat mensen met een ondersteuningsvraag niet tussen wal en schip raken, vinden wij een vorm van gezamenlijke persoonsgebonden financiering van zorgverzekeraars en gemeenten noodzakelijk. Wij denken dat een groot aantal van de 34.000 unieke personen nog niet in beeld is bij de zorg of bij de sociale wijkteams. GGZ Nederland pleit dan ook voor inzetten op vroegsignalering: meer ggz professionals in de wijken die samen met Politie, GGD, woningbouwcoöperaties en wijkteams mensen benaderen die zorg of ondersteuning nodig hebben. In het rapport van Significant is te zien dat gemeenten investeren in bemoeizorg (65%) en dat de ambulante behandeling in de wijken meer aanwezig is (45%). Maar deze ontwikkeling moet versterkt worden en omgezet worden in een structurele financiering.

Verder willen we benadrukken dat in het aantal van 80.000 meldingen geen mensen met een strafbaar feit geregistreerd zijn. Dit toont aan dat een stijging van het aantal E33-meldingen dus niet direct iets zegt over een toename van mensen met potentieel gevaarlijk gedrag zoals in de media zo vaak wordt gesuggereerd.

Het Schakelteam concludeert ook dat er in de regio´s de afgelopen 1,5 jaar hard is gewerkt aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. GGZ Nederland is het eens met die conclusie en ziet ook terug in het rapport van Significant dat de ggz hier een groot aandeel in geleverd heeft. Zo is er in het merendeel van de gemeenten een beoordelingslocatie bij de ggz aanwezig of wordt deze ontwikkeld. Daarbij wordt de ggz als belangrijkste partner in de samenwerking genoemd, samen met politie. Wij vinden het belangrijk dat deze samenwerking wordt uitgebreid met andere partners, zoals aanbieders van verstandelijk gehandicaptenzorg; GGD; verpleeghuis sector, woningbouwcorporaties, maatschappelijke opvang en de sociale wijkteams.

Voor de groep mensen met psychiatrische problematiek kan tijdige opschaling van ambulante behandeling en begeleiding betekenen dat crisissituaties of verward gedrag voorkomen wordt. Wij pleiten dan ook voor meer investering in de ambulante opbouw in de inkoop door zorgverzekeraars.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : GGZ Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Juiste zorg personen met verward gedrag blijft noodzakelijk
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 12 apr 2018

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!