De voornaamste oorzaken van ruimtegebrek zijn het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden in het huidige pand (75%), gevolgd door het ontbreken van budget (28%)

Bijna de helft van de huisartsenpraktijken die eind 2023 aan de jaarlijkse Nivel praktijkenquête deelnamen kampt met een gebrek aan praktijkruimte, vooral voor spreekkamers. Ruimtegebrek blijkt samen te hangen met locatie van de praktijk: hoe stedelijker en/of hoe hoger de huurprijs, des te meer ruimtegebrek er is. De bevinding dat praktijken met ruimtegebrek ook vaker aangeven in het afgelopen jaar geen nieuwe patiënten te hebben aangenomen, maakt het huisvestingsprobleem in de huisartsenzorg nog relevanter en urgent.

De voornaamste oorzaken van ruimtegebrek zijn het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden in het huidige pand (75%), gevolgd door het ontbreken van budget (28%). Praktijken zien verhuizen en verbouwen als mogelijke oplossingen, maar dit wordt belemmerd door budgettaire beperkingen. Daarnaast speelt een gebrek aan medewerking van gemeenten of verhuurders een rol. Desondanks geven de praktijken aan in gesprek te zijn met deze partijen om tot oplossingen te komen.

Stedelijkheid en huurprijzen geassocieerd met ruimtegebrek
De praktijken die aangaven ruimtegebrek te ervaren, zijn vaker gevestigd in een (zeer) stedelijk gebied. Zij betalen met gemiddeld € 19,14 per m2 ook een aanmerkelijk hogere huurprijs dan de groep die aangaf geen ruimtegebrek te ervaren (€ 16,10) ligt. De WOZ-waarde per m2 van de panden verschilt niet wezenlijk tussen praktijken die wel of niet aangeven met ruimtegebrek te kampen.

Verhuizen in veel gevallen de enige oplossing
Verhuizen naar een andere locatie werd door 34% van de praktijken gezien als oplossing voor het probleem. Hierbij zijn er voor veel praktijken wel financiële beperkingen of zijn er in het gebied waar ze werkzaam zijn geen geschikte locaties te vinden.

Over het onderzoek
De vragen over de huisvesting van huisartsenpraktijken zijn onderdeel van de huisartsenpraktijkenquête die het Nivel jaarlijks uitzet. In totaal hebben 408 praktijken verspreid over Nederland deelgenomen aan de enquête. De praktijken vormen een goede afspiegeling van de huisartsenpraktijken in Nederland naar praktijkvorm (solo-, duo-, groepspraktijk) en mate van stedelijkheid.

Bron: Nivel