Met de Horizonscan Geneesmiddelen bieden het Zorginstituut en andere partijen in de zorg een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. Op 11 april heeft het Zorginstituut met de presentatie van de website horizonscan geneesmiddelen de regiefunctie overgenomen van het ministerie van VWS.


Vroegtijdig op de hoogte
Voortaan kunnen betrokkenen vroegtijdig op de hoogte zijn van de markttoetreding van dure en innovatieve geneesmiddelen en van de mogelijke gevolgen hiervan. Hiervoor wordt op basis van beschikbare nationale en internationale bronnen gescand welke nieuwe indicaties én uitbreidingen van indicaties van bestaande geneesmiddelen eraan komen.
Deze informatie wordt aangepast en aangevuld voor de Nederlandse situatie door zeven werkgroepen met deskundigen op het betreffende gebied. Dit zijn medisch specialisten, apothekers en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars.
Tijdige informatie is belangrijk voor zowel zorgaanbieders, behandelaren, apothekers en zorgverzekeraars die zich willen voorbereiden op de inkoop van geneesmiddelen, als voor de overheid, die in samenwerking met de veldpartijen oplossingen bedenkt voor de problematiek rond de dure geneesmiddelen.

Openbaar en objectief overzicht
De Horizonscan Geneesmiddelen biedt een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden, zodat onder meer:

  • kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen wordt gebundeld en de toegang tot deze informatie wordt geoptimaliseerd;
  • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van verwachte ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn;
  • zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren en hun onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen kunnen versterken;
  • behandelaren beter kunnen bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
  • het Zorginstituut beoordelingen van geneesmiddelen tijdig kan agenderen en voorbereiden.

Breed samenwerkingsverband

Het Zorginstituut ondersteunt de totstandkoming van de Horizonscan, zodat betrokken partijen zich primair kunnen richten op het signaleren en analyseren van de ontwikkelingen in de geneesmiddelensfeer op het betreffende deelgebied. Het Zorginstituut beheert de website en zorgt ervoor dat er minimaal halfjaarlijks een ‘marktscan’ wordt uitgevoerd.

De Horizonscan Geneesmiddelen komt tot stand in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Patiëntenfederatie Nederland (PN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS.

Bron: Zorginstituut Nederland