De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ), de gemeenschappelijke GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum   Nationaal Psychotrauma Centrum - samen het Netwerk GOR - hebben een nieuwe monitor ontwikkeld: de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Dit brede, praktijkgerichte gezondheidsonderzoek helpt bij het inzichtelijk maken van de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek start in september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  ).

De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen. Om negatieve gezondheidseffecten zo klein mogelijk te houden is een passend zorg- en ondersteuningsaanbod essentieel. Daarvoor is inzicht in de fysieke en mentale gezondheidseffecten nodig. De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 helpt hierbij.

Goede informatiebasis voor beleidsvorming over corona
De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 geeft invulling aan ‘Gezondheidsonderzoek bij Rampen’ (GOR), een van de taken van de overheid bij een gezondheidscrisis. Het doel van de monitor is om lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   op basis van de resultaten te adviseren en te ondersteunen bij beleidsvorming. Doordat op landelijk en lokaal niveau een beeld ontstaat van hoe mensen zich voelen als gevolg van de coronacrisis, kunnen het  ministerie van VWS en gemeenten nog beter bepalen waar de nadruk moet liggen van de ondersteuning die zij inzetten. Gedurende de looptijd van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 worden per afgerond onderzoek resultaten gedeeld.

Brede monitoring door verschillende onderzoeksstructuren en -methoden
De Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 richt zich op de gezondheid van Nederlandse burgers in het algemeen en van specifieke (kwetsbare) doelgroepen in het bijzonder. Voor het monitoren maken we onder andere gebruik van bestaande onderzoeksstructuren: de gezondheidsmonitors van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  en de huisartsenregistraties van het Nivel. In deze lopende gezondheidsmonitors is ten behoeve van ons onderzoek de komende vijf jaar extra aandacht voor COVID-effecten. Daarnaast verzamelen we – op kort-cyclische basis - data binnen bestaande panels en wordt voor kwetsbare groepen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg-Monitor opgezet (OGGZ-Monitor). Tot slot doen we literatuuronderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis.

Eerste onderzoeken van start
Medio september 2021 is de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (CGM Jeugd 2021) gestart als een van de eerste onderdelen binnen het totaal. De GGD’en voeren deze CGM Jeugd 2021 uit in samenwerking met de middelbare scholen in de regio’s. Scholieren uit klas 2 en 4 ontvangen tussen eind september en eind november 2021 een uitnodiging om deel te nemen. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn medio 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona.

Gelijktijdig met de CGM Jeugd 2021 is een eerste panelonderzoek onder jongeren en jongvolwassenen van 12-25 jaar gestart, waarin met name aandacht is voor de mentale gezondheid. Ook bereiden we de rapportages van de eerste huisartsenregistraties voor.

Samenwerking
Bij het ontwikkelen van de monitor en het uitvoeren van het onderzoek zijn - naast eerder genoemde partijen binnen het Netwerk GOR - verschillende externe partijen betrokken, te weten: NJI, NZa Nederlandse Zorgautoriteit , het Trimbos-instituut en CBS. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie  is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van het gezondheidsonderzoek COVID-19 en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Start Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19: grootschalig onderzoek naar impact coronacrisis op publieke gezondheid
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 24 sep 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!