Jeugdhulpaanbieders moeten geweld en calamiteiten melden bij de Commissie Meldingen Jeugd

Het Verwey-Jonker Instituut deed op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een analyse van geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van onder andere de  bevindingen van de Commissie De Winter die onderzoek deed naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg.

Jeugdigen moeten veilig zijn tijdens het krijgen van jeugdhulp. Calamiteiten en geweld leiden tot nare en mogelijk traumatische ervaringen bij jeugdigen. Het Verwey-Jonker Instituut noemt mogelijkheden om geweld te voorkomen, risico’s effectiever te verminderen en de aanpak te verbeteren. Om die te benutten zijn naast de inspecties ook anderen aan zet. Vanuit hun rol als toezichthouders gaan de inspecties hierover met alle belangrijke partijen in gesprek. Waarbij het belang van de jeugdigen, hun ontwikkelmogelijkheden en hun veiligheid, voorop staat.

Geweldsmeldingen en calamiteiten
Jeugdhulpaanbieders moeten geweld en calamiteiten melden bij de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie werken de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid samen. De inspecties vragen de organisatie die een verplichte melding doet een onafhankelijke onderzoekscommissie te vormen en te onderzoeken hoe dit kon gebeuren en het voortaan beter kan. De inspecties beoordelen of de organisatie professioneel kan oordelen over zijn eigen handelen en kan leren van de gebeurtenis. Dit is belangrijk om risico op herhaling van eenzelfde soort gebeurtenis te voorkomen. Als daar aanleiding voor is onderzoeken de inspecties de calamiteit of geweldsmelding zelf.

Omdat niet alleen te leren is van onderzoek naar individuele gebeurtenissen maar ook van patronen over meerdere gebeurtenissen heen heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een analyse te maken van 75 rapportages van jeugdhulpaanbieders. 

Analyse en conclusies
Uit het onderzoek van Verwey-Jonker blijkt dat achter verschillende vormen van geweld en calamiteiten vaak dezelfde risico’s liggen. Hierbij gaat het onder meer om gebrek aan passende hulp, overplaatsingen, wisseling van medewerkers en onvoldoende deskundigheid.

Het Verwey-Jonker Instituut constateert dat in de geanalyseerde rapportages risico’s en verbeteracties vooral worden benoemd op het niveau van de zorgaanbieder. Daarnaast zetten instellingen vooral in op beheersen na een calamiteit of incident en valt op dat in de rapportages weinig aandacht is voor de stem van het kind.

Herkenbaar en belangrijk
De thema’s uit de analyse zijn herkenbaar en belangrijk en maken deel uit van diverse initiatieven en programma’s van zowel veldpartijen als inspecties. De risico’s en patronen die uit de analyse naar voren komen, gaan over belangrijke onderwerpen die al enige tijd op de agenda staan van veldpartijen, gemeenten en rijk. Ze maken deel uit van diverse initiatieven en programma’s.

Op basis van de analyse worden aanbevelingen gedaan aan aanbieders van jeugdhulp, veldpartijen en de inspecties. Geweld in de jeugdhulp moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
Voor de preventie van geweld en calamiteiten is het daarom belangrijk nieuwe mogelijkheden te benutten om de risico’s te verminderen en de aanpak te verbeteren.

Omdat het gaat om hardnekkige risico’s die langdurige aandacht vragen, zet de IGJ de komende jaren onder meer de thema’s deskundigheid en cliëntgerichtheid centraal in het toezicht op de jeugdhulp. Ook de aanbeveling om in het toezicht leren en reflectie te stimuleren en minder focus te leggen op verantwoording van aanbieders nemen de inspecties ter harte. Daarnaast blijven de inspecties ontbreken van randvoorwaarden op systeemniveau agenderen bij ministers en gemeenten.

Publicatie
Onderzoek 'Geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg' en reactie IGJ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/11/22/analyse-van-geweldsmeldingen-en-calamiteiten-in-de-jeugdzorg-kopie
Originele titel: Analyse van geweldsmeldingen en calamiteiten in de Jeugdzorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-22

Relevante artikelen ...

JA en IGJ ondertekenen samenwerkprotocol Beide partijen zien vanuit hun eigen verantwoordelijkheid toe op de jeugdhulp in Nederland Op 15 maart hebben de Jeugdautoriteit (JA) en de Inspectie... Jeugdzorg Tue, 16 Mar 2021, 13:50:39
Werk van terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen gemaakt De inspectie constateert dat het proces van terugdringen volop in ontwikkeling is De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed onderzoek naar het... Jeugdzorg Wed, 19 Jun 2019, 13:35:25
Bijna 1 op de 10 jongeren gebruiken jeugdzorg De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg is in handen van de gemeente. Van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland kregen 428 duizend jeugdzorg in 2018.... Jeugdzorg Tue, 30 Apr 2019, 13:09:26
Niet duidelijk of verbetermaatregelen RvdK doel treffen De voortgangsrapportage meldt niet of dat zo snel gaat als het verbeterplan beoogt De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werkte de afgelopen tijd ... Jeugdzorg Sun, 28 Apr 2019, 06:19:49
Regionale expertteams voor jeugdigen hebben nog stappen te zetten De 42 gemeentelijke jeugdregio’s zijn eind 2017 door de VNG gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten De Inspectie Gezondheidszorg en Je... Jeugdzorg Tue, 22 Jan 2019, 14:56:30
Bundeling van krachten onderwijs, zorg en jeugdhulp De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd werkt aan een betere aansluiting tussen de domeinen onderwijs, zorg en jeugd. Achttien landelijke branche- en ... Jeugdzorg Wed, 12 Sep 2018, 18:43:08