(advertentie)

Het jaar 2021 kenmerkte zich opnieuw door een bijzonder grote impact van corona

Ieder jaar brengt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een samenvattend rapport uit over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) door zorgverzekeraars. In het rapport over 2021 gaan we in op de impact van de coronacrisis, zorgplicht en passende zorg, het proces van zorginkoop, polisaanbod, bruikbare informatie voor verzekerden, en controles en financiële verantwoording. We concluderen dat er zaken goed gaan, maar ook dat er op punten ruimte is voor (verdere) verbetering. Samenwerking is daarbij een belangrijk element. In dit nieuwsbericht lichten we een aantal onderwerpen uit. 

Impact corona
Het jaar 2021 kenmerkte zich opnieuw door een bijzonder grote impact van corona. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben zich sterk moeten inspannen om zowel de coronazorg als de reguliere zorg toegankelijk te houden. We zien dat onder hoge coronadruk samenwerking veelal snel en effectief van de grond kwam. Het is zaak dit vast te houden in tijden van minder coronadruk, omdat er ook dan uitdagingen zijn om de toegankelijkheid tot zorg te borgen. Ook is in coronatijd de aandacht voor zorg op afstand en de focus op passende zorg toegenomen. Zorgverzekeraars hebben landelijke afspraken gemaakt voor financiële compensatieregelingen.

Samenwerking is ook met het oog op de uitgestelde zorg cruciaal. Gezien de grote opgave om deze zorg alsnog te leveren, verwacht de NZa van zorgverzekeraars dat zij passende financiering mogelijk maken zoals beschreven in het kader Uitgestelde zorg. Daarbij is het belangrijk dat zorgverzekeraars hun verzekerden actief wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling en in hun zorginkoop proactief sturen op het optimaal benutten van beschikbare zorgcapaciteit.

Passende zorginkoop
Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol om de noodzakelijke veranderingen in de zorg op gang te brengen en te houden, en passende zorg mogelijk te maken. Dat vraagt om meer gesprekken en concrete contractafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat passende zorg betekent voor de patiënt en wat een passende beloning is. Wij verwachten hiervoor grote inzet van zorgverzekeraars en actieve samenwerking met zorgaanbieders en het sociaal domein.

De NZa vindt dat zorgverzekeraars zich meer kunnen onderscheiden op basis van de zorginkoop door meer zorginhoudelijke afspraken te maken. Of door niet meer bij alle zorgaanbieders bepaalde zorg in te kopen. Afhankelijk van de afspraken krijgen verzekerden dan toegang tot die zorgaanbieders die alleen zorg leveren die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen. Op die manier kunnen zorgverzekeraars meer werk maken van passende zorg.

Meer zorginhoudelijke afspraken nodig
In 2021 werd er door zorgverzekeraars binnen de huisartsenzorg meer gestuurd op regionalisering. De NZa vindt dit een positieve ontwikkeling, al blijft het daadwerkelijk realiseren van multidisciplinaire regionale samenwerking een aandachtspunt. Voor de medisch-specialistische zorg geldt dat de groeiende aandacht voor (regionale) samenwerking, digitalisering en gepast gebruik van zorg, nog niet heeft geleid tot concretere afspraken. Ook met zelfstandige behandelklinieken (zbc’s) kunnen meer afspraken worden gemaakt over passende zorg.

In de wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg kunnen meer afspraken over preventie of kwaliteit van de zorg worden gemaakt. Voor de inkoop van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) en gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is het belangrijk dat deze in samenhang met andere zorgvormen worden ingekocht en dat meer afspraken over de samenwerking tussen zorgaanbieders worden gemaakt. 

Informeren over polissen
De NZa vindt het belangrijk dat zorgverzekeraars zelf de ruimte nemen om de informatieverstrekking aan hun verzekerden zo goed mogelijk vorm te geven. Daarom hebben we in 2021 de Regeling herzien over hoe zorgverzekeraars consumenten informeren. We zien daarnaast dat het aantal polissen weer is toegenomen en dat die toename niet daadwerkelijk leidt tot meer keuze voor de consument. We vinden het daarom wenselijk dat het aantal sterk op elkaar lijkende modelovereenkomsten binnen hetzelfde verzekeraarsconcern afneemt.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/08/16/nza-publiceert-samenvattend-rapport-zorgverzekeringswet-2021
Originele titel: NZa publiceert samenvattend rapport zorgverzekeringswet 2021
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-08-17

Relevante artikelen ...

Ondanks moeilijke omstandigheden blijft de zorg aan asielzoekers overeeind Dat schrijft de inspectie in een rapport na bezoeken eind vorig jaar aan 10 asielzoekerscentra De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is positie... Anders Thu, 02 Jun 2022, 14:51:06
Rol voor zorgverzekeraar bij het geven van zorgadvies In het Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een positie waarin ze over informatie beschikken van zowel verzekerden als zorgaanbieders De h... Anders Tue, 08 Mar 2022, 13:40:48
Vervolguitgifte is naar gemiddeld € 6,45 gestegen Deze tarieven zijn bedoeld als vergoeding voor de geleverde zorg door de apotheek en zijn exclusief geneesmiddelkosten Apotheken onderhandelen met zo... Anders Mon, 15 Feb 2021, 13:22:59
Landelijke aanpak WhatsApp-fraude Op 16 oktober is op Facebook en Instagram een stevige preventiecampagne om slachtoffers te waarschuwen tegen deze vorm van oplichting gestart Van f... Anders Fri, 16 Oct 2020, 05:11:29
613 signalen over zorgfraude bij informatieknooppunt IKZ De signalen gaan over 526 zorgaanbieders Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn vorig jaar 613 signalen over zorgfraude verzameld door 8 ... Anders Fri, 19 Jun 2020, 10:13:11
Nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor informatieverstrekking over zorg Het doel van informatieverstrekking is mensen in staat te stellen om de voor hen best passende zorgkeuze te maken De Nederlandse Zorgautoriteit heeft... Anders Wed, 03 Jun 2020, 12:16:21

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com