In 2020 werden huisartsenpraktijken wettelijk verplicht om online inzage aan te bieden

In 2022 biedt 98% van de huisartsenpraktijken hun patiënten online inzage in het medisch dossier aan. Bovendien zijn in 2021 en 2022 iets meer praktijken in het algemeen neutraal of positief over deze online inzage dan in 2020. Ook geeft een groter deel dan in 2020 aan dat de kwaliteit van dossiervorming en consultvoering hierdoor gelijk is gebleven of is toegenomen. De extra tijdsbelasting die met online inzage gepaard gaat blijft wel een aandachtspunt, voor huisartsen maar ook voor doktersassistenten en praktijkmanagers. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

In 2020 werden huisartsenpraktijken wettelijk verplicht om online inzage aan te bieden. Dit leidde in eerste instantie niet tot breed gedeelde, positieve ervaringen. Een deel van de praktijken ondervond een toenemende werkbelasting door online inzage en ook ervaarden niet alle praktijken dat de kwaliteit van dossiervorming en consultvoering verbeterde. In 2021 en 2022 veranderde dit beeld.

Het aantal e-consulten is sterk toegenomen door online inzage
Een van de opvallende gevolgen van online inzage is dat steeds meer huisartsenpraktijken (meer dan de helft in 2022) aangeven dat hierdoor het aantal e-consulten is toegenomen. Bovendien worden steeds meer huisartsenpraktijken benaderd over uitslagen van diagnostisch onderzoek, episodelijsten en medicatielijsten naar aanleiding van online inzage. Patiënten nemen ook steeds vaker contact op over hoe zij in praktische zin online inzage moeten gebruiken. Dit verhoogt de ervaren werkbelasting in de praktijk, maar daar staat tegenover dat na twee jaar praktijkhouders en praktijkmanagers neutraal of overwegend positief zijn over online inzage. Ook geeft een groot deel aan dat de begrijpelijkheid, actualiteit en volledigheid van de dossiers is toegenomen.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van OPEN, een driejarig, door het ministerie van VWS gesubsidieerd programma van de huisartsenorganisaties InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het heeft als doel huisartsenpraktijken te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten.

Het Nivel voerde tussen 2020 en 2022, samen met IQ Healthcare en de Universiteit Maastricht, het begeleidende onderzoek uit voor het OPEN-programma. Het Nivel zette hiertoe in 2020, 2021 en 2022 een enquête uit onder zo’n 4000 huisartsenpraktijken in Nederland die deelnemen aan Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg; elk jaar was de respons 10 tot 15% (400 tot 600 huisartsenpraktijken). Huisartsenpraktijken werd onder andere gevraagd wanneer zij zijn gestart met het aanbieden van online inzage, wat de eerste ervaringen van praktijkmedewerkers en hun patiënten hiermee zijn en welke impact het heeft op de werkbelasting in de praktijk.