In het hele land knelpunten rondom de functie van huisartsen

Het percentage huisartsen dat aangeeft moeite te hebben met het vervullen van de Avond-, Nacht- en Weekenddiensten (ANW-diensten) is gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren en ligt nu op 32%. Naast deze positieve ontwikkeling in de huisartsenpraktijk zien we tegelijkertijd dat het percentage huisartsenpraktijken dat (tijdelijk) geen patiënten kan aannemen onverminderd hoog is gebleven (60%). Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken, die eind 2023 is gehouden.

Sinds 2018 monitort het Nivel met de jaarlijkse Nivel Huisartsenpraktijkenenquête of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. Dit doen we jaarlijks op landelijk niveau en per regio. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.

In het hele land knelpunten rondom de functie van huisartsen
In alle regio’s in Nederland ervaart minimaal 50% van de huisartsenpraktijken een of meerdere knelpunten. Als we naar de trends over de laatste zes jaar kijken - met gebruikmaking van de resultaten van de vorige praktijkenquêtes - zien we dat verschillende knelpunten elk jaar toenemen. Zo hebben veel praktijken patiëntenstops en is de werkdruk in de praktijken onverminderd hoog.

ANW-actieplan lijkt zijn vruchten af te werpen
In voorgaande jaren gaf 60 tot 70% van de praktijken aan moeite te hebben met het vervullen van de ANW-diensten en in 2023 had  32% van de praktijken hier moeite mee. Deze positieve trend wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het uitvoeren van ‘Actieplan werkdruk in de ANW’ dat per 1 januari 2023 van kracht is. In dit plan, opgesteld door de landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en belangenbehartiger InEen, heeft onder andere als doel de druk van het invullen van de diensten te verdelen over alle huisartsen.  

Bron: Nivel