Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn

Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een tekort aan personeel, met name huisartsen en doktersassistenten. Naast dit signaal dat huisartsenpraktijken in zwaar weer zitten qua bezetting, zien we ook dat het percentage van de huisartsenpraktijken dat (tijdelijk) geen patiënten kan aannemen onverminderd hoog is gebleven (60%). Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken, die eind 2022 is gehouden.

Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.

Steeds meer huisartsenpraktijken nu of binnen een jaar bezettingsproblemen
Het percentage praktijken dat aangaf dat huisartsen een hoge werkdruk ervaren was vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren. Voor de doktersassistenten is dit percentage praktijken wel gestegen van 60% naar 77%. Daarnaast was het percentage praktijken dat een tekort aan huisartsen verwacht binnen 12 maanden gestegen van 49% in 2018 naar 95% in 2022. Ook is het percentage praktijken dat aangeeft problemen te hebben met het vinden van praktijkopvolgers en waarnemers verder gestegen.

In het hele land knelpunten rondom de functie van huisartsen
In alle regio’s in Nederland ervaart minimaal 50% van de huisartsenpraktijken een of meerdere knelpunten. Als we naar de trends over de laatste vijf jaar kijken - met gebruikmaking van de resultaten van de vorige praktijkenquêtes - zien we daarnaast dat verschillende knelpunten elk jaar toenemen. Zo hebben veel praktijken patiëntenstops, is de werkdruk in praktijken onverminderd hoog en nemen de verwachte tekorten aan personeel toe.

Knelpunten in uw praktijk aanpakken? Ga naar het Skillmix-instrument!

Bron: Nivel