In het Integraal Zorg Akkoord, dat MIND niet ondertekende, staan afspraken om meer te sturen op contractering van de zorg

Op maandag 5 december sprak Marjan ter Avest namens MIND tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de inperking van de vrije artsenkeuze en de gevolgen daarvan voor ggz-patiënten. MIND strijdt voor het behoud van de zogeheten vrije artsenkeuze en dus voor vergoeding van ongecontracteerde zorg. Juist in de ggz heeft de behandelrelatie tussen patiënt en zorgverlener een grote invloed op het al dan niet slagen van een behandeling. Het huidige beleid leidt tot hoge kosten voor mensen die dit vaak niet kunnen betalen.

In het Integraal Zorg Akkoord, dat MIND niet ondertekende, staan afspraken om meer te sturen op contractering van de zorg. De consequenties van dit beleid zijn de afgelopen weken al merkbaar voor mensen met geestelijke gezondheidszorg. In diverse zorgpolissen nemen de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg af en diverse verzekeraars bieden geen restitutiepolis meer aan. De zorgkosten nemen voor mensen met deze verzekeringen enorm toe. Geld dat veel patiënten niet hebben. Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kunnen mensen vaak niet, omdat ze dan bijvoorbeeld andere gecontracteerde zorg kwijtraken of opnieuw op een wachtlijst komen te staan. Of de overstap heeft geen zin: de passende behandelaar heeft met geen enkele verzekeraar een contract. Dit werkt terugval in klachten van ggz-patiënten in de hand.

Menselijke maat ontbreekt
MIND is zeer verbaasd dat de regeringspartijen geen oog lijken te hebben voor de gevolgen. “De menselijke maat ontbreekt. De koers die nu door verzekeraars wordt ingezet, kan tot nieuwe crises leiden” zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND. Uit recente moties die in de Tweede Kamer zijn ingediend, blijken de oppositiepartijen MIND te steunen. Ook de zorgprofessionals in de ggz steunen MIND. Marjan ter Avest: “Wij blij dat we niet alleen van ons hebben laten horen, maar ook de beroepsverenigingen zoals het NIP, de LVVP en de NVvP.”

Meer dan één hinderpaal voor de toegang tot de ggz
Tijdens het rondetafelgesprek heeft MIND toegelicht welke hinderpalen mensen in hun vrije artsenkeuze in de weg staan. Er zijn steeds minder restitutiepolissen en MIND vreest dat deze in de toekomst helemaal verdwijnen of onbetaalbaar worden. Daarnaast is het vergoedingspercentage van niet-gecontracteerde zorg zo laag (in sommige gevallen 50-80%) waardoor mensen dit niet meer kunnen betalen. De derde hinderpaal betreft de informatie over de inhoud van het verzekerde pakket. Zorgverzekeraars zijn elk jaar nog tot laat in onderhandeling met zorgaanbieders waardoor mensen onvoldoende informatie hebben om goed afgewogen een beslissing te kunnen nemen over hun zorgverzekering. Tot slot worden zij gehinderd door de wachtlijsten in de ggz: door het overstappen komen zij opnieuw op een wachtlijst wat kan leiden tot een toename in psychische klachten. Met als gevolg een flinke toename van zorgkosten.