Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking getreden. Deze wetten moeten leiden tot meer transparantie en verantwoording in de zorgsector. Daarmee zorgen we ervoor dat collectief zorggeld effectief, doelmatig en rechtmatig wordt besteed. Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders. Zij moeten daarnaast een transparante bedrijfsvoering hebben én een jaarverantwoording openbaar maken.

Jaarverantwoording
Zorgaanbieders hebben een belangrijke maatschappelijke rol en dus een grote verantwoordelijkheid. Daarom moeten zij inzicht bieden in de besteding van collectief zorggeld. De jaarverantwoording geeft dit inzicht en draagt ook bij aan professionele bedrijfsvoering en goed bestuur. Zorgaanbieders die onder de Wtzi vielen moesten deze verantwoording al afleggen. Zij moeten vóór 1 juni 2022 de jaarverantwoording over 2021 inleveren. Vanaf 2023 geldt de verplichting ook voor vrijwel alle zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zvw, de Wlz en/of daar VWS-subsidie voor ontvangen. De jaarverantwoording over 2022 moet ingeleverd zijn vóór 1 juni 2023.

Nieuwe taken NZa
Met deze wetten heeft de NZa nieuwe toezichtstaken gekregen op het gebied van de jaarverantwoording, transparante bedrijfsvoering en het verbod op winstoogmerk. De beleidsregel handhaving JMV beschrijft het toezicht op de jaarverantwoording. De beleidsregel TBW doet dit voor het toezicht op transparante bedrijfsvoering en het verbod op winstoogmerk. De regeling Wmg heeft betrekking op de vragenlijst van de NZa. Deze vragenlijst is onderdeel van de jaarverantwoording van het Ministerie van VWS.

Invullen kost weinig tijd
De NZa-vragenlijst is zo compact mogelijk gehouden met maximaal 14 vragen, afhankelijk van de omvang van de aanbieder en de aard van zorgverlening. Het invullen kost dan ook weinig tijd: zo’n 10 minuten per jaar voor eenmanszaken, 1 uur voor kleine aanbieders, ruim 2 uur voor middelgrote aanbieders en ongeveer 7 uur voor grote aanbieders. De NZa werkt nog aan een invulhandleiding en er is een speciale informatiekaart met tips en adviezen voor kleine zorgaanbieders.

De NZa-vragenlijst is opgesteld na consultatie door belanghebbende personen en partijen zoals de Eerstelijnscoalitie. Een onafhankelijke impactanalyse door SIRA consultancy heeft geholpen om het aantal vragen zo klein mogelijk te houden. Ook organiseert de NZa deze maand focusgroepen en heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd om het dubbel uitvragen van informatie door partijen te voorkomen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Heeft u vragen over de Wtza? Dan kunt u terecht terecht op de website van de NZa: en op https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/. Heeft u vragen over de jaarverantwoording? Kijk dan op de website https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/.

* regeling Wmg, informatiekaart en de impactanalyse volgen later


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Zorgaanbieders gaan beter inzicht geven in hun bedrijfsstructuur en besteding zorggeld
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 26 jan 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!