De nieuwe methode levert tijdwinst op voor zorgprofessionals, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan het leveren van goede zorg.

Bijna de helft van alle zorgaanbieders (44%) werkt al volgens de nieuwe registratiemethode voor wijkverpleging: ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. De methode vervangt de zogeheten vijfminutenregistratie, waarbij standaard de geleverde zorg per vijf minuten moest worden verantwoord voor zorgverzekeraars. ActiZ is blij met de snelle opmars van de nieuwe methode. Eind 2019 moeten alle zorgaanbieders werken conform een tijdbesparende registratiemethode.

Tijdwinst
De nieuwe methode levert tijdwinst op voor zorgprofessionals, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan het leveren van goede zorg. Voor zorgaanbieders levert het een vermindering van de administratieve lasten op, omdat zorgverzekeraars van hen géén dubbele registratie verwachten. Dit blijkt onder andere uit de monitor contractering wijkverpleging 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tarieven
Verder stelt de NZa in de monitor dat zorgaanbieders gebruik maken van integrale tarieven voor de verpleging en verzorging. Die tarieven worden door verzekeraars echter deels vastgesteld op basis van het aantal cliënten in het verleden. Dit betekent dat de huidige tarieven in sommige gevallen niet toereikend zijn. De NZa geeft in een reactie aan dat van zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze zorgdragen voor een passend tarief.

Voorkomen wachtlijsten
Zogeheten cliëntenstops, waardoor wachtlijsten kunnen ontstaan, moeten worden voorkomen, vindt de NZa. Dergelijke stops ontstaan door onzekerheid over de inkoop van extra zorg als een zorgaanbieder zijn omzetplafond bereikt. Leden van ActiZ gaven eerder al aan bij de NZa dat zorgverzekeraars de voorwaarden hiervoor niet goed communiceren en dat ze veel tijd nodig hebben voor een beslissing. Daarom gaat de NZa beoordelen of zorgverzekeraars de beslistermijn en de voorwaarden voor bijcontractering duidelijk aangeven.

Ontmoedigen
Daarnaast blijkt uit de monitor dat zorgverzekeraars ongecontracteerde wijkverpleging succesvol ontmoedigen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de wijkverpleging hebben samen met het ministerie van VWS in het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 afgesproken de ongecontracteerde zorg terug te dringen. Om ongecontracteerde zorg te ontmoedigen moeten de zorgaanbieders zonder contract bijvoorbeeld een machtiging aanvragen voor ze de zorg mogen leveren aan de cliënt. Ook kunnen ze de zorg niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar, maar moet de cliënt de rekening zelf voorschieten. Zorgverzekeraars verwachten zelf dat in 2019 de uitgaven aan ongecontracteerde wijkverpleging van € 346 miljoen naar € 269 miljoen dalen ten opzichte van 2018.

Innovatie
Ook wil de NZa dat e-health en innovatieve technologieën sneller van de grond komen, waardoor de kwaliteit van leven van cliënten kan worden verhoogd en de juiste zorg op de juiste plek wordt gestimuleerd. De NZa benadrukt dat zorgverzekeraars zich daarbij niet alleen moeten beperken tot de grote zorgaanbieders. ActiZ deelt het belang en de urgentie van meer innovatie in de zorg gezien de grote uitdaging om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. Maar volgens ActiZ is er veel meer nodig dan alleen innovatie.

Ingrijpend
De zorg voor ouderen gaat ingrijpend veranderen. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt tegelijk met bijna 200% tot 340 duizend. Er is meer nodig om de ouderenzorg te hervormen dan alleen kortdurende actieprogramma’s en het verminderen van bureaucratie. Verder vooruit kijken is noodzakelijk. Volgens ActiZ verdient de fundamentele verandering van de ouderenzorg een soortgelijke brede, maatschappelijke dialoog en aanpak als de huidige klimaattafels.