De tegemoetkoming arbeidsongeschikten voor extra kosten als gevolg van hun ziekte of handicap verdwijnen en de fiscale aftrek van zorgkosten wordt afgeschaft

Het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie is donderdagochtend 16 mei gepresenteerd. Bestaanszekerheid is één van de pijlers van het akkoord. Maar wat opvalt is dat mensen met een beperking in het hele stuk nauwelijks worden genoemd, terwijl juist zij in een uiterst kwetsbare positie verkeren. Verder maken we ons grote zorgen over de aangekondigde bezuiniging van één miljard op subsidies aan belangenorganisaties.

Bestaanszekerheid blijft een probleem
Het nieuwe kabinet zal een aantal algemene maatregelen nemen om de bestaanszekerheid te verbeteren. Chronisch zieken en mensen met een beperking hebben vooral baat bij het sterk verlagen van het eigen risico naar 165 euro (al gaat dat pas in per 2027). Maar daar staan weer maatregelen tegenover die juist hen treffen. Zo gaat de tegemoetkoming arbeidsongeschikten voor extra kosten als gevolg van hun ziekte of handicap verdwijnen en de fiscale aftrek van zorgkosten wordt afgeschaft.

Daarnaast wordt er 100 miljoen bezuinigd op de bijstand. Dit zal zeker ook de meer dan honderdduizend mensen raken met een chronische ziekte of beperking in de Participatiewet. Vanwege het strenge bijstandsregime en de onmogelijkheid om (volledig) te kunnen werken, zitten zij toch al erg in de knel. Een verdere achteruitgang van hun positie is onacceptabel.

Zorg: oplossingen blijven uit
De nieuwe coalitie heeft wat zorg betreft vooral aandacht voor ouderen. Zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange/levensbrede beperking staat niet op het netvlies. De voor hen noodzakelijke oplossingen voor het sterk verkokerde en veel te ingewikkelde systeem van zorg en ondersteuning lijkt uit te blijven. En ook de aanstaande verhoging van de eigen bijdrage voor de Wmo, die vooral mensen met een beperking extra hard treft, is nog niet van de baan.

Toegankelijkheid
Jammer genoeg is ook toegankelijkheid een ondergeschoven kindje. Er worden mooie maatregelen aangekondigd. Lastenverlaging voor werkende burgers. Het beter ontsluiten van de regio met openbaar vervoer. De bereikbaarheid van overheidsdiensten vergroten enzovoort. Maar of daarbij ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking wordt meegenomen, blijft een groot vraagteken.

Wordt zeggenschap wegbezuinigd?
Waar we ons ook veel zorgen over maken, is de rechtspositie van minderheden, waaronder die van mensen met een beperking. De coalitie kondigt aan dat ze structureel 1 miljard gaat bezuinigen op subsidies voor gezonde leefstijl, inclusiviteit, participatie en medezeggenschap. Mensen met een beperking of chronische ziekte dreigen door deze zware bezuinigingen op de organisaties die opkomen voor hun rechten en belangen hun zeggenschap en rechtspositie nog verder te verliezen. Dit is erg verontrustend en eigenlijk onbegrijpelijk, aangezien deze coalitie zegt het vertrouwen tussen burger en overheid te willen herstellen.

Mensenrechten
Ook moeilijk te begrijpen is dat de coalitie aan de ene kant een nieuw constitutioneel hof aankondigt, dat wetten moet gaan toetsen aan de grondwet. En aan de andere kant weinig respect lijkt te hebben voor mensenrechten, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het VN-Vluchtelingenverdrag. Dit tornen aan mensenrechten kan uiteindelijk ook ten koste gaan van mensen met een beperking. Zo is Nederland verplicht om de positie van mensen met een beperking sterk te verbeteren op grond van het VN-verdrag Handicap. In het akkoord vinden we daarover niets terug. En ook aan de Nationale Strategie, die is bedoeld om de positie van mensen met een beperking op alle levensterreinen te verbeteren, wordt geen woord gewijd en is ook geen budget toegekend.

De ingezette beweging naar Inclusief onderwijs moet doorgaan
Een laatste punt van zorg zijn de voorgenomen bezuinigingen op onderwijs. Dit gaat bijvoorbeeld om langstudeerders waartoe ook studenten met een beperking behoren. Verder gaat het akkoord niet in op de beweging richting inclusief onderwijs die inmiddels is ingezet. We dringen erop aan dat die beweging gewoon wordt doorgezet. Want die kan bijdragen aan het oplossen van veel van de huidige onderwijsproblemen en bevordert de participatie van kinderen met een beperking.

In de komende periode zal het hoofdlijnenakkoord nader worden uitgewerkt. Wij houden die uitwerking nauwlettend in de gaten en zullen ons onverminderd hard blijven inspannen voor de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Bron: Ieder(in)


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Mensen met een beperking ontbreken in het regeerakkoord
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 16 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!