(advertentie)

De samenwerking en dialoog tussen zorgaanbieders en zorgkantoren is tijdens de coronapandemie verder versterkt

Zorgkantoren zoeken samenwerking om de rol van regionale regisseur steeds nadrukkelijker te vervullen. Deze rol zal alleen maar belangrijker worden om ook in de toekomst passende langdurige zorg aan ouderen en mensen met een beperking of psychische stoornis te kunnen bieden. Zorgkantoren kunnen dat echter niet alleen. Een samenhangende visie en noodzakelijke keuzes vanuit de politiek zijn nodig. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar samenvattend rapport over de uitvoering van de Wet langdurige zorg 2020-2021.

De impact van de coronapandemie is overduidelijk groot binnen de langdurige zorg. Cliënten in de langdurige zorg zijn kwetsbaar en hebben 24-uurs zorg nodig. In de eerste fase van de pandemie werden veel van deze kwetsbare Wlz-cliënten ziek of overleden. Cliënten konden geen of beperkt bezoek ontvangen. Nog altijd heerst er binnen langdurige zorginstellingen veel angst voor het coronavirus. Zorgmedewerkers, zorgaanbieders en zorgkantoren hebben hard gewerkt om samen toch goede zorg te organiseren voor deze kwetsbare mensen. Ook heeft het zorgkantoor inspanningen geleverd om de zorg rechtmatig te besteden, voor zowel de reguliere Wlz-kosten als ook de corona-regelingen. Mede dankzij de inspanningen van de zorgkantoren hebben wij het merendeel van de uitgaven in 2020 als rechtmatig beoordeeld.

Verbinden in de regio
De samenwerking en dialoog tussen zorgaanbieders en zorgkantoren is tijdens de coronapandemie verder versterkt. Zo ontstonden er landelijke en regionale overleg- en samenwerkingsstructuren en werden informatie en goede voorbeelden van passende zorg nadrukkelijk gedeeld. Zorgkantoren profileren zich steeds meer als verbinder van zorgaanbieders in de regio en als ondersteuner voor cliënten.

Wij vinden het belangrijk dat zorgkantoren blijven voortbouwen op deze nauwe samenwerking om samen de toegang tot de langdurige zorg te kunnen blijven waarborgen. Als gevolg van de dubbele vergrijzing zal de zorgvraag toenemen. Ook de huidige personeelsschaarste zal naar verwachting alleen maar stijgen. Het lukt zorgkantoren tot nu om cliënten te begeleiden naar zorg die aansluit bij hun zorgbehoefte en wensen. Maar we verwachten dat dit voor zorgkantoren in de toekomst steeds moeilijker wordt. Wij zien knelpunten ontstaan bij het organiseren van zorg, bijvoorbeeld in de medisch-generalistische zorg en bij complexe zorgvragen. Daarnaast veroorzaakt de komst van ggz-wonen in de Wlz een toename van aanvragen.

Regierol voor zorgkantoren
De NZa ziet dat zorgkantoren verdere stappen zetten om de langdurige zorg in de regio te coördineren. Zorgkantoren kunnen de regierol pakken om passende zorg verder te stimuleren en hiermee ook aandacht houden voor hun zorgplicht. Wij sporen hen daarom aan (nog) meer regionaal en domeinoverstijgend samen te werken, problemen te signaleren en met zorgaanbieders te kijken hoe het anders kan. Daarnaast is het van belang deze ook tijdig te agenderen bij andere partijen, zoals gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de NZa, omdat deze signalen inzicht bieden bij het zoeken naar oplossingen. Zorgkantoren kunnen ook sturen op doelmatigheid bij de inkoop en organisatie van zorg. Maar zorgkantoren kunnen het niet alleen en zullen moeten aangeven tot waar hun invloed reikt. Zo hebben zorgkantoren bijvoorbeeld geen invloed op het aantal Wlz-cliënten en de keuzes die gemaakt worden over wat onder het verzekerd pakket valt. 

Maatschappelijke dialoog
Juist omdat zorgkantoren niet als enige partij invloed heeft op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg, roepen wij het ministerie van VWS op om het maatschappelijke en politieke debat hierover (verder) op gang te brengen. Om op deze manier, vanuit een samenhangende lange termijnvisie, keuzes voor te bereiden om de langdurige zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Wij vragen de politiek nadrukkelijk om richting te geven aan deze maatschappelijke dialoog en waar mogelijk snel besluiten te nemen.

Minette van de Ven, unitmanager Toezicht, erkent dat dit geen gemakkelijke opgave is, en dat het debat door het ministerie van VWS op gang moeten worden gebracht, maar benadrukt dat voor alle partijen in de zorg hierin een belangrijke rol is weggelegd:
 
Het vraagt om belangrijke keuzes voor de toekomst om de langdurige zorg op een goede manier vorm te geven. Wij nodigen iedereen graag uit om met ons in gesprek te gaan en te helpen deze belangrijke keuzes te maken. Niemand kan dit alleen, we moeten samen zorgen dat er passende zorg is voor iedere Wlz-cliënt, voor nu en in de toekomst.

Dit najaar hebben wij 5 deelrapporten uitgebracht over het toezicht op de zorgkantoren. Dit jaar brengen wij ons samenvattend rapport uit in de vorm van 4 artikelen

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/12/15/nza-ziet-dat-zorgkantoren-rol-van-regionale-regisseur-steeds-meer-pakken
Originele titel: NZa ziet dat zorgkantoren rol van regionale regisseur steeds meer pakken
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-12-15

Relevante artikelen ...

Thuiszorgorganisatie en bestuurder krijgen boete vanwege onzorgvuldige administratie Zusters aan Huis is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Zusters aan Huis uit Almere een ... Management & beleid Wed, 10 Aug 2022, 17:56:27
Wlz-uitvoerders hebben hun interne risicobeheersing grotendeels op orde De NZa houdt onder meer toezicht op de beheerste en integere bedrijfsvoering van Wlz-uitvoerders De Wlz-uitvoerders, die de Wet langdurige zorg uitvo... Management & beleid Wed, 08 Jun 2022, 13:19:29
Inkomsten apotheken gestegen Voor de zorg die apothekers leveren, brengen zij een tarief in rekening Bij de gemiddelde apotheek steeg de vergoeding voor farmaceutische zorgactivi... Management & beleid Sat, 14 May 2022, 12:28:41
Administratieve lasten zorginkoop moeten lager Per verzekeraar zijn er minstens 100 verschillende contracteisen per zorgsoort 20 pakken papier van 40 pagina’s, dubbelzijdig bedrukt. Dat zijn de ve... Management & beleid Wed, 06 Apr 2022, 15:36:00
De druk op de zorg blijft hoog 20 van de 73 ziekenhuizen geven aan niet alle kritieke planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren Ziekenhuizen melden deze week (peilmoment maa... Management & beleid Tue, 04 Jan 2022, 16:14:12
Goede informatieverstrekking van groot belang in deze onzekere tijd De pandemie trekt nog steeds een zware wissel op de toegankelijkheid De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken... Management & beleid Fri, 10 Dec 2021, 16:14:12

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com