In de huisartsenzorg zijn de afgelopen tijd andere organisatievormen en een veranderend zorgaanbod geïntroduceerd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag goedgekeurd van Co-Med Zorg B.V. (Co-Med) om een onderdeel van Huisartsenpraktijk Keijzer over te nemen. De NZa concludeert dat cliënten, personeel en betrokkenen op een zorgvuldige wijze zijn meegenomen in de voorbereiding van de overname. Ons oordeel is dat de procedure goed is gevolgd. Tegelijkertijd werken we op dit moment ook intensief samen met de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op het gebied van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg.

Andere werkwijze huisartsenzorg
Co-Med neemt een onderdeel van Huisartsenpraktijk Keijzer over, namelijk de locatie aan de Esperantostraat/Tripstraat in Den Haag. De keten heeft de intentie uitgesproken om door middel van overnames van praktijken de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg te bevorderen. Co-Med maakt bijvoorbeeld gebruik van digitale hulpmiddelen zodat er meer zorg op afstand geleverd wordt. Zo krijgt een deel van de patiënten via videoverbinding contact met hun huisarts en wordt de fysiek aanwezige huisarts ontlast.

Procedure voor overname goed gevolgd
De NZa heeft de wettelijke taak om na te gaan of de procedure voor deze overname goed is gevolgd. We kijken of partijen de overname zorgvuldig hebben voorbereid. Daarnaast onderzoeken we of de verwachte effecten van de overname voldoende zijn onderzocht. Als laatste toetsen we ook of zij hun plannen correct hebben afgestemd met medewerkers en andere stakeholders. NZa vindt het belangrijk dat cliënten en medewerkers goed zijn betrokken bij een overnameproces. Co-Med geeft aan met de medewerkers van de huisartsenpraktijk in gesprek te zijn gegaan. Ze hebben hen nauw betrokken bij het overnameproces. Op basis van deze toets kan de NZa geen conclusies trekken over de effecten van deze overname op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

Onderzoek naar ketens van huisartsenzorg
De IGJ en de NZa kijken op dit moment gezamenlijk naar de ontwikkelingen in de huisartsenzorg. In de huisartsenzorg zijn de afgelopen tijd andere organisatievormen en een veranderend zorgaanbod geïntroduceerd. Hierbij zijn ketens als Co-Med toegetreden tot de markt. We onderzoeken welke kansen en problemen deze ontwikkelingen met zich meebrengen. In een vervolgstadium bekijken we welke aanpassingen in ons toezicht nodig is. Dit doen we om de kwaliteit, toegankelijkheid en een professionele bedrijfsvoering in de huisartsenzorg te borgen. De verwachting is dat een (deel)rapport aan het eind van dit jaar zal worden gepubliceerd. Het reguliere toezicht van de IGJ en de NZa loopt ondertussen gewoon door. Beide toezichthouders grijpen in bij casussen waar regels en normen worden overtreden die zich richten op toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.

Bron: NZa