Voor alle indicatoren is er in meer of mindere mate ruimte voor verbetering

In 2022 gebruikte 23% van 80-plussers twee of meer valrisicoverhogende geneesmiddelen, en 2% zelfs vier of meer. Dit aantal daalt, maar blijft schrikbarend hoog. Aandacht voor valpreventie en het minderen van deze geneesmiddelen, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen en bloeddrukverlagers blijft nodig.

De themarapportage Medicatieveiligheid van de Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) beschrijft de landelijke en regionale trends bij het voorschrijven van geneesmiddelgroepen die in verband worden gebracht met risico’s voor de medicatieveiligheid. Het betreft de onderwerpen afbouwen medicatie bij valrisico, het vermijden van NSAID's bij hart- of nierfalen en het beperken van te langdurig gebruik van meerdere antitrombotica tegelijk. Het rapport beslaat de jaren 2019 tot en met 2022, met een nadruk op 2022. 

Valrisicoverhogende middelen 
Het percentage 80-plussers met geneesmiddelen uit twee of meer valrisicoverhogende geneesmiddelgroepen toont een lichte daling sinds 2019, maar met ruim 169.000 gebruikers is het aantal nog steeds hoog. De vergrijzing zal in de komende decennia naar verwachting gepaard gaan met een forse toename van het aantal valongevallen onder ouderen. Het is daarom belangrijk voldoende aandacht te blijven houden voor het beperken van het gebruik van valrisicoverhogende medicatie. 

NSAID’s bij hart- en nierfalen
Het percentage patiënten met hart- of nierfalen dat een NSAID gebruikt schommelt al enkele jaren rond de 10,5%. Dit percentage onderschat het werkelijke probleem omdat NSAID’s ook zonder recept verkrijgbaar zijn. Gebruik van NSAID’s kan bestaand hartfalen verergeren en bij patiënten met een verminderde nierfunctie leiden tot acuut nierfalen. Het vermijden van NSAID-gebruik door deze groepen patiënten vraagt om adequate signalering maar ook om duidelijke communicatie over de gevaren van NSAID-gebruik. 

Antitrombotica 
Het percentage gebruikers van duale therapie met antitrombotica langer dan 12 maanden is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021 en ligt ruim een procentpunt hoger dan in 2019. Het aantal gebruikers van tripletherapie langer dan zes maanden is in 2022 gering en vergelijkbaar met 2021. Wegens het risico op bloedingen bij gebruik van antitrombotica dienen voorschrijvers en apothekers alert te zijn op de gebruiksduur van duale en triple therapie. Een heldere communicatie over de verwachte gebruiksduur en stopdatum zijn daarbij onontbeerlijk. 

Aanbevelingen 
Voor alle indicatoren is er in meer of mindere mate ruimte voor verbetering. Dit kan op regionaal niveau per indicator verschillen. De MVH biedt de mogelijkheid om aan de hand van de regionale scores te bepalen welke verbeterpunten er in de regio spelen. Formuleer op regionaal niveau afspraken om die verbeterpunten aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van patiënten met valrisicoverhogende medicatie, het geven van voorlichting over het gebruik van NSAID’s aan patiënten met hart- of nierfalen of het maken van afspraken over de communicatie rond de behandelduur van duale of triple therapie.  

Opioïden
Diabetes Mellitus
Minderen en stoppen

Bron: IVM


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: 25 procent van de 80-plussers gebruikt meerdere valrisicoverhogende middelen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 28 jun 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!