Bezuinigingen in de wijkverpleging is volgens ActiZ onacceptabel. Ze roepen het kabinet juist op te investeren in goede wijkverpleegkundige zorg

Het komende kabinet Rutte III heeft met het conceptregeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ de duidelijke ambitie om de ouderenzorg en de langdurige zorg met concrete maatregelen te ondersteunen. ActiZ maakt zich echter grote zorgen waar het conceptregeerakkoord spreekt van de hoofdlijnenakkoorden 2019-2022 voor onder andere wijkverpleging, met een totale opbrengst van 1,9 miljard. Eventuele bezuinigingen op de wijkverpleging vindt ActiZ onacceptabel.

De groep ouderen die langer thuis blijft wonen, neemt de komende jaren substantieel toe: van zo’n 270.000 mensen op dit moment naar 350.000 mensen in 2025. De zorg die deze mensen nodig hebben wordt ook steeds complexer. Het nieuwe kabinet is voornemens om bezuinigingen in de curatieve zorg te bewerkstelligen. Een van de consequenties hiervan is dat ziekenhuiscapaciteit wordt afgebouwd, waardoor de druk op de zorg thuis nog meer zal toenemen. ActiZ onderschrijft het streven van het komende kabinet om zorg op de juiste plek te leveren, op de plek waar cliënten dat willen. ActiZ roept het kabinet daarom op om bij het doorvoeren van de bezuinigingen in de curatieve zorg om de wijkverpleging te ontzien en in plaats daarvan juist te investeren in goede wijkverpleegkundige zorg.

ActiZ onderschrijft de in het conceptregeerakkoord benoemde beweging van de tweede lijn naar de eerste lijn, waarmee het beroep op de tweede lijn afneemt. ActiZ zal daarom aandacht blijven vragen voor de geriatrische revalidatiezorg, het eerstelijns verblijf en de extramurale behandeling.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg tekent de dringende noodzaak tot langdurig, meerjarig investeren in verpleeghuiszorg voor in ieder geval 2,1 miljard euro. Met het conceptregeerakkoord 2017-2021 geeft het komend kabinet aan dat deze noodzakelijke investeringen daadwerkelijk gaan plaatsvinden in de ouderenzorg, specifiek de verpleeghuiszorg. Zoals beoogd formateur Mark Rutte tijdens de persconferentie gisteren zei: “… er is meer geld voor liefdevolle zorg voor ouderen.” Om te voldoen aan de politiek (zelfs Kamerbreed) gedragen normen voor kwaliteit in verpleeghuizen, is voor 2018 de eerste stap gezet met de budgetverhoging van 435 miljoen euro. Dit is vastgelegd in de Miljoenennota 2018, tot de structurele, gefaseerde groei van uiteindelijk 2,1 miljard in 2021.

Arbeidsmarkt

ActiZ onderschrijft de noodzaak die spreekt in het conceptregeerakkoord voor de Arbeidsmarktagenda 2023, mede door ActiZ ondertekend. De huidige inzet van bestuurders en medewerkers in de ouderenzorg en langdurige zorg weerspiegelt de ambitie van het komende kabinet om nu en in de toekomst voldoende goed opgeleide zorgprofessionals beschikbaar te hebben en te behouden. De in het conceptregeerakkoord genoemde andere manier van werken en organiseren zullen de voorwaarden zijn voor het behalen van deze ambities en verbetering van de kwaliteit: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. 

Investeren in technologie

Onder vernieuwing van werken verstaat ActiZ ook de gewenste investering in technologie om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en bewoners. De al langer ingezette digitaal ondersteunde zorg thuis en in het verpleeghuis krijgt een impuls van 40 miljoen euro in deze kabinetsperiode. Dit kabinetsvoornemen staat overigens in schril contrast met de beëindiging – tijdens het zomerreces, in alle stilte en zonder consultatie van veldpartijen - van de Regeling Zorginfrastructuur door de huidige, demissionaire staatssecretaris van VWS. ActiZ stelt dan ook voor om die regeling te behouden. 

Minder regels

De complexiteit en uitgebreidheid van de huidige regels en bureaucratie werk verlammend. En dit draagt lang niet altijd bij aan een betere kwaliteit van de zorg van de bewoner van het verpleeghuis of de thuiszorgcliënt. ActiZ juicht daarom het voornemen van het nieuwe kabinet toe om met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders in te zetten op schrapsessies om te komen tot minder bureaucratie en minder regels. Ook is ActiZ positief over het voornemen van het komende kabinet om gezamenlijk met gemeenten een schrapsessie te organiseren met vrijwilligers en mantelzorgers.