De eerstelijnszorg heeft een cruciale rol in het bevorderen van de gezondheid

Zorgen dat mensen straks ook nog eerstelijns zorg kunnen krijgen en die zorg betaalbaar en van goede kwaliteit houden. Dat is in het kort het doel van de Visie eerstelijnszorg 2030. ActiZ is één van de partijen die de visie onderschrijft en ermee aan de slag gaat. Wat dit betekent legt Jeroen van den Oever, bestuurslid van ActiZ en lid van de kerngroep Zorg Thuis uit.

‘De eerstelijnszorg heeft een cruciale rol in het bevorderen van de gezondheid. Er zijn heel veel zorgverleners actief in de eerstelijnszorg, die voor veel mensen herkenbare en laagdrempelige zorg bieden. Huisartsen natuurlijk, maar denk ook aan fysiotherapeuten, apothekers of sociaal werkers. Vanuit de zorg voor ouderen en chronisch zieken is de wijkverpleging belangrijk voor het bieden van zorg dichtbij. En dat is ook de kracht van eerstelijnszorg. De kern van de visie is voor mij dat de wijkverpleegkundige samen met de huisarts en de maatschappelijk werker kan zorgen voor de beste opvang van inwoners die complexe zorg nodig hebben, in de eerstelijn dus.’

‘Eerstelijnszorg is in Nederland van hoog niveau. Niet alleen willen we dat zo houden, maar liefst ook verbeteren. Deze essentiële zorg willen we toegankelijk houden voor mensen die dat nodig hebben. En dat gaat niet vanzelf, want de omstandigheden veranderen: door vergrijzing gaan steeds meer zorgprofessionals met pensioen, maar neemt de druk op eerstelijnszorg toe doordat meer mensen met een kwetsbare gezondheid thuis wonen. Er wordt veel samengewerkt tussen zorgprofessionals in de eerstelijn en dat willen we met de visie versterken. Met de Visie eerstelijnszorg 2030 nemen de partijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen.’

‘ActiZ steunt de visie, want ook vanuit de wijkverpleging en tijdelijke verblijfsvormen werken we aan het vernieuwen van de eerstelijnszorg. We willen de organisatie ervan versterken en vergemakkelijken. Mensen moeten goed geholpen kunnen worden en zorgprofessionals moeten op basis van hun professionaliteit passende zorg kunnen bieden met zo min mogelijk rompslomp. Goede samenwerking tussen alle partijen die nu de Visie eerstelijnszorg onderschrijven, is daarbij essentieel en een belangrijke stap naar de toekomstbestendige zorg.’   

De doelen van de Visie eerstelijnszorg

Verminderen van ongewenste druk op de eerstelijnszorg 
We dragen bij aan initiatieven die een gezondere en vitale samenleving en leefomgeving bevorderen. We stimuleren burgers om meer eigen verantwoordelijkheid, zelfmanagement en regie te nemen (waar mogelijk), bijv. met inzet van digitale hulpmiddelen, wijkgerichte preventie, ondersteuning en betrouwbare informatie.

Patiënten beter voorbereiden en toeleiden naar de eerste lijn
We verbeteren de toegang tot de eerste lijn door (digitale) vraagverheldering, met behulp van hulpmiddelen als Thuisarts.nl, en andere digitale tools. Voor burgers die geen gebruik kunnen maken van deze hulpmiddelen, blijft een alternatieve route beschikbaar. Daarnaast werken we aan het (digitaal) ontsluiten van betrouwbare informatie over de toegang tot en kwaliteit van zorg.

Bieden van passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund
Patiënt en zorgverlener nemen samen beslissingen over de benodigde zorg, waarbij de focus ligt op gezondheid en wat iemand wel kan. Bij complexe en langdurige zorgvragen wordt proactieve zorgplanning ingezet. We streven digitale en hybride zorg na, mits passend bij de zorgvraag en de toegevoegde waarde bewezen is.

Beter benutten van de capaciteit in eerste lijn en waar nodig taken anders organiseren
We zetten landelijk en regionaal in op arbeidsmarktbeleid, opleiding, behoud en verminderen van de uitstroom uit de zorg. Daarnaast zetten we in op hybride zorg, het anders organiseren van zorgtaken en doorverwijzingen. We zetten in op het beter verdelen van de werklast en maken afspraken over regelruimte voor zorgprofessionals.

Hechtere samenwerking realiseren tussen professionals in de wijk of dorp, zodat proactief ingespeeld kan worden op problemen in de wijk/het dorp
In 2030 werken professionals in de wijk of in het dorp in hechte wijkverbanden samen. Kernspelers in de wijk hebben korte lijnen en kennen elkaar. Ze kunnen inspelen op de specifieke behoefte van burgers en samen werken aan vernieuwing en preventie.

Goede aanspreekbaarheid van eerstelijnszorg in de regio + verbeteren van de samenwerking met sociaal domein, tweede- en derdelijnszorg en langdurige zorg + realiseren van een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties
In 2030 is in elke regio een eerstelijnssamenwerkingsverband actief, dat de diverse disciplines van de eerstelijnszorg vertegenwoordigt en ontzorgt. Het samenwerkingsverband maakt in de regio dekkende afspraken over organisatie (transmurale) samenwerking en zorgcoördinatie tussen sociaal domein, eerste- tweede- en derdelijnszorg. Het eerstelijns samenwerkingsverband kan met mandaat en draagvlak vanuit de respectievelijke achterban optreden en wordt door professionals gezien als hun vertegenwoordiger.

De visie eerstelijnszorg is door minister Helder aangeboden aan de Tweede Kamer: Visie eerstelijnszorg 2030

Visie eerstelijnszorg
De Visie Eerstelijnszorg is tot stand gekomen met bijdragen van ActiZ, de Nederlandse ggz, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NHG, NFU, NVAVG, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, Paramedisch Platform Nederland, Sociaal Werk Nederland, Verenso, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgthuisnl, ZKN, NZa, ZiN, ZonMw, de VNG en het ministerie van VWS.

Bekijk hier de visualisatie van de Visie eerstelijnszorg 2023

Bron: ActiZ